Raonament d'uns llauradors de Vinalesa

De Viquitexts
Raonament, que tingueren dos llauradors de el Poble de Vinaleza pues avent Vengut à esta Ciutad àveure la proseso del Sr. Sent Vicent Ferrer; els Causà gran novetat, el no beure anar en ella al Intendet, y se arrimaren ahones pedra de la Obra de la Congregasio, à parlar de espay Sobre lo que Sería allo.
Lluch: No em diràs Jacintho amich

quina alegría tan gran,
yà estos díes per Valencia,
que de goig saltant estan?
y en cara mes he advertit,
que Si tu ho vas reparant
els notarís y els corchetes
pareíx que van àfrontats.
Tres dies ha que em paseche
per Valencia sens parar,
y no es veu per espillera
un corchet en la Ciutat;
y lo que mes ma turdix,
que en la proseso no ànat
aquell panchota de Cocos
que duya la Vara en alt,
pera un parellet de guans.

Sols anava un homenet,

ab so seu collet chirat
en la garnacha de chuche
y lo rosari en la ma.

Jacinto. Hay ignorancia mes grosa!

tres dies en la Ciutat,
y no saps donar Raho
lo que en ella esta pasant?
al dia y mig que estava en ella
Savi tantes novetats
que pera tota mav ida
tinch noticies que Contar;
la Alegria que tots tenen
en gran fonament ho estan
pues tenen hara esperances
de que els creixeran lo pà,
sense moltes altres coses,
que al present estan pasant
que son dignes de saberse
pera contar als Jurats,
de nostre poble, y Voras,
que de gracies nos daran;
les nostres Cases plenetes,
Sempre de gent estaran
esperant con-tem noticies
de les que assi estan pasant.

Lluch. Jacinto Contam noticies

no emfaces desesperar,
Contales à poch à poch
y les anire de corant.

Jaci: Lluch posa unpoch de Cuidado

y tanire relatant
les noticies que en Valencia
estos dies me han contat.
has de Saver Com Valencia
estava plena de gats
de unes ungles tan llargues
que tiraven onze pams,
pues al pobret que agafaben,
el deixaven tremolant
per mols dines que tinguera
en ses unglotes tan grans
no paraven hasta que
traien tota la Sanch

L: Si onze tiren les ungles

les mans quans ne tiraran?
Sispells Seran menester
pera un parellet deguans.

J. Jo not dic que les ungles

elles tiren onze pams
Sino que eren tan grans lladres
que sempre estaven robant

Lluch: Cap te lleu que ata de Corps

Se avien aixi ajuntat
digues qui son los lagartos
que mullaven en lo plat.

Ja: El hu era lo Intendent

que en escuses dels Soldats
robaba díns de sacasa
sens haver qui loy pribas
tenia forment podrit
que poc ha avia Comprat
y part dell ala Ribera
a despacharlo portà;
el Capsot lo Compra asís
y àdeu s selfeya pagar
pero hara sensforment
y sensdines saquedat
perque lo Marques del Risco
Orde expresa li ha donat
al Gobernador deAlcíra
que el dines vacha cobrant
y que en ses mans sels entregue
pera poderlí ajustar
la golilla aquell Sambayre
que ayxina estava Robant.

Ll: Eixe es aquell panchota

que dúya la Vara en alt
en la peluca de Judes
y la Cara de Jagant?

Ja: Si.
Lu: Ay lo Cara de pilatos

com estava endemoniat
no debades feu la Casa
en tant de balco: Sagrat!
Captelleu si la espremeren
Com se corerría Sanch;
lo que amí me espanta molt
Com en fum no sa tornat.

J: De ayxo te espantes tu

y si pues yo te contas
lo que parava en Valencía
lluch te auries de esglayar

Lu: Pues que encara feya mes

lo Cara de Renegat?

J: Si tot lo que este feya

yo to aguera de contar
en cara ensemana y mija

no en podía Relatar.
Lu: Pues deixat estar aestes

y para al demes avant.

J: Lo Altre era aquel Jutje

que li diyen So: Dn. Blas
Assesor dela Intendencía
buida bolses afamat
este Vivia de Astucía
pero poc li àprofitat
que àvengut una riguada
y à Demus se la emportat.

Lu: pues digues quina es la astucía

que tenía el malfatan.

J: Si no emdeixes eixir de hu

Com alo altre han depasar

Lu: Esque mestich derretint

de no Sabero tot yà.

J: Has de saber Com este home

hanava agasajant
atots los marquesos Condes
y altres persones Reals
fentlos eyxir algun pres
y trahenlos hun soldat
pero despres los pobrets
Ò veníen apagar
y pera aixo els Regidors
han posat un memorial
dient que hera bon Jutje
y aquietava la Ciutat
pero el Rey que el Va Oyr
la resposta los tornà
dient que hera bon ministre
pera lladre; à chrisolat.

Lu: Capte lleu y que Resposta

depuño se lay Juga
quien tal haze que tal pague
Com els fan als Sentenciats.

Ja: quet pareíx que per allí

deixa que vachen cridant
aque fasen testimonís
y voras com ban comtant
Molts mes de lo que hara es diu
y el Rey ho esta ignorant
deixa que es sapia tot
lo que hara esta amagat
y oyraras estos hereches
ahon aniran aparar.

Lu: Ya que nunca Sacostaren

sent llegues de la Ciutat
perque homens que servihíen
pera àCurtarnos lo pà

Sols tenen mereiximent

de que els porten à llaurar.

J: lluch lo que yo ta segure

que no els veches pasechar
mes en coche per Valencía
ni per fora la Ciutat
en capa de este guilopo
se fehíen moltes maldats
perque este les encubría
y anaben ala mitat.
Als platers donava corda
pera tindrels enbregats
feya eixir avígotillos
a Registrar als feriants,
els posava apich de pedrels
ala una y ala altra part
pera traurels els diners;
de aqueixa conformitat
y peraixò lo Colegi,
al Risco va nomenar,
per son Jutje protector
y be de tots sos Germans.

Ll: Per lleu, y que Samagada

que mereixia en lo cap.

Estant en esta Combersasío senadonaren que Alguer lo Alguacil los estava escoltant y proseguiren desta forma

Los dos: Señor Voste que fa alli

que nos esta escoltant?
bol voste que apunta peus
el fasa pasar abant.

Alguer: Moltbe Conech a Vostes

deixen que Vinga Dn. Blas
y Voran Com en la torre
als dos he de fer ficar.

Ja: Lluch tu saps quieseste?

el Alcabot de Dn. Blas
el que diyen en lo Poble
que Sen dugue Satanas

Llu: Home que díus! este es

el que plegades les mans
toparen despues darrere
de la porta del terrat?

Alg: A Señors Cavallers

oyscquen me ami un instant,
y voran quan al Contrarí
es lo que els han informat

Ja: Lleves voste hara de ay

que Voste es apasíonat

y no parla per Raho
Sino perque es veu tacat:
L: Pero voste ha de dir
entre els tres la Veritat
sino nons conta mentires
escomense a relatar
Ja: Lluch tu et penses que este home
es hu del apostolat
estat pues en la advertencía
de ques un gran guilopas,
Al: Sere tan home de be
com lo hiaja en la Ciutat
y refrenes eixa llengua
ans que men vatja apurant
J: La plaza de Sent Domingo
es espaciosa y ben gran,
alli van los que Senfaden.
apegarse en un cantal.
Al: Voste pareix mol llengut
Vinga assí Si a cas temans
y vorà Com eixa llengua
se lay tinch yo de arrancar
Jac: Ves guilopo; y no menfades
que si em fas pegar un pas
et pegare mes trompades
que un rosí podra portar.
Al: Aqui diu voste guilopo
mire, si trac lo puñal
el Cosire apuñalades
asta que es canse la ma
Jac: Seguixcam dasí asta el mur
Al: pase voste pues davant

Sen van al mur los dos, y lluch esqueda guardan la roba de Jacinto.

Ja: Ya estam los dos assí asoles
avetjam qui te hara mans
Al: Ara vorem qui te llengua
traga assi armes iguals

trau Jacinto un basto y Alguer trau dos pistoles y Jacinto escomensa abastonades en Alguer y este despara les pistoles que sols ixqueren de fegò.

Al: Home tos tem no coneix
Soministre de Dn Blas.
Deyxem estar la Peluca
que bons diner ma costat
Jac: Ara per deu ya no pasen
los ministres de Dn. Blas
y sino ves à quet lleve
el palos que te he donat
Al: Home per amor de Deu

que estic ya del costellat
no empegues mes bastonades
que perdò bull demanar
els dos peus li besare
Ay? que ya ma hubert lo Cap!
Home aplaque eixe furor
no macabes de matar
que estic enpecat mortal
y al infern anire aparar

Jac: Per Deu hara pagaras

lo que tu mas fet rabiar,
y que el diable tenporte
à mi que sempot donar?

Al: Perdo perdo te demane

ay! ay! que vaix acabant

Jac: pues yo ara escomense

deixam un poc descansar
no volies tu el meu cos
apuñalades pasar
pues ara lo meu basto
tot dyxo horremediara

A este temps veníen uns homens per lo mur y vent que tot estava fet un ecce homo li digueren al llaurador que Supíadas y Jacinto sel deixa en aquells homens y senana abuscar el seu compañy

Lu: Que tas fet amich Jacinto

que tant de temps hau tardat?
que hau entrat en la taberna?

Jac: Not pareix que emcombenia

ami la sehua amistat
lo bastò que sen ha endut
nos a fet quedar enpau,
pues te les Costelles buides
y tot lo Cap foradat.

Ll: Jacinto: Jo alli he fet falta

perquen haguera apiadat.

Jac: Lo que estic arrepentit

que per son peu Sena hanat

Lu: hara si que pot dir ell

que es minístre de Dn. Blas

J: Lluch tu bols que ara pase

tot lo demes havant?
perque hara estic content
de lo be que le Calfat

Lluch: Pues home despacha presto

que la nit esva acortant
la nostra Casa esta llunt
despues aplegaren tant

Ja: De els demes que hara queden

sols te vindre aContar
així perdamunt damunt,
asta la Segona part
que posare per extens
lo be que han gobernat.
A estos dos sels agrega
un Olorís escribà
este furtava per lots
y anaven ala mitat
lo hu se escusa en lo intendint
y lo Intendent en Dn. Blas
tres feien una Gabella
pera poder be robar
onze trajes de persiana
en la Cayxa li han trobat
si lo majoral te aso
losClavaris que tindran?
molt mes tenía que dír
Dels Alcaldillos Bergans.
perser tart ho deixare
pera la Segona part.

Luc: Pues i tu quant has defer

aquesta segona part?

Jac: En caure una Culuna

que ya esta tremolant,
Yo men baix hara mateix
à casa de aquell Jurat
que anava en la profesò
y gracíes li bull Donar
y si tu emdones llisencía
los dos nos podem anar
que yo li bull oferir
una taulada de naps
que tinch halla en la alquería
pues no tich mes que donar.

Jac: Tres carregues de melons

dels de alcher y de tot lañi
li portare de ma casa
perque es bon christía
y així Deu nos mantiga
este, que tenim bastant
pera que puga fer be
a tota esta Ciutat.

Fi