Rosa del Folló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


ROSA DEL FOLLÓ
 { \key d \major \tempo \markup {\italic {A poc a poc}} \time 2/4
  r4 a'8. a'16 | b'4. g'8 | fis'2 \bar "||" \break \time 3/4 
  r8 a' (a') fis' g' a' | b'4 a'2 \bar "|" \break
  r8 a' (a') fis' g' a' | b'4
  cis''8 d'' cis''8. b'16 \bar "||" \break \time 2/4 a'8 (fis') fis' 
  r16 d'16 \bar "||" \noBreak \time 3/4 e'4 fis'4. r8 \bar "||" \break \time 2/4
  a'8. a'16 a'8 a' | b'4.
  cis''8 d'' cis'' (cis''8.) b'16 \bar "|" \break a'8 fis'~ fis'
  r16 d'16 \bar "||" \noBreak \time 3/4 e'4 fis' \fermata \bar "||"
  }
 \addlyrics {
 Ro -- sa del Fo -- lló,
 per què‿ets tant plo -- ro -- sa?
 No‿en tinc d'es -- tar jo,
 si‿em ca -- sen per for -- ça? 
 Mi -- nyo -- na.
 Quins co -- lors gas -- teu
 tant de ro -- sa‿her -- mo -- sa,
 Mi -- nyo -- na. 
}

—Rosa del Folló,
per què ets tant plorosa?
—No'n tinc d'estar jo,
si'm casen per força?

 Minyona.
 Quins colors gasteu
 tant de rosa hermosa.
 Minyona.

—¿Com no'n tinc d'esta
si'm casen per força?
—No n'estigueu, no,
que ja no n'es hora

Diumenge vinent
ja'ns duran les joies,
el davantal blau,
la corbata groga