Segona serie de cançons populars catalanes/El Caçador

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a d'altres versions, vegeu El caçador.
Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu


EL CAÇADORUn matí, a trenc d'aubada,
jo me'n vaig anâ a caçâ.
Saltant barrancs i montanyes
una nina vaig trobâ.
Entaulant conversa amb ella
jo l'amor li demaní;
la resposta que ella'm feia:
—Caçadô, us burleu de mi.
Demaneu-me al pare i mare,
que, si ells hi venen bé,
jo us prometo de paraula
que, per mi no's perdrà re.—
Pensant no més en sos pares,
jo no podia dormir,
per saber què'm respondrien,
si me'n dirien que sí.
A son pare i a sa mare
jo 'ls la vaig 'nâ a demanar.
La resposta que me'n feien
que s'hi volien pensar.
Resposta no n'han tornada:
no m'han dit ni sí, ni no;
entre mi mateix pensava:
volen un partit millor.


 { \key d \major \tempo \markup {\italic Mogut} \time 3/4
  r2 fis'8. b'16 a'4. g'8 fis' g' fis' (e') d'2 \bar "|" \break
  cis'8 d' e' fis' g'8. e'16 d'4.    % jo me'n vaig
  d'8 fis'8. b'16 \bar "|" \break a'4. (g'8)  % saltant
  fis'8 g' fis' (e') d'4             % i montanyes
  cis'8 d' \bar "|" \break e' fis' g'4 cis' d'~ d'8 r8      % una nina
  fis'8 fis' \bar "|" \break fis' cis' d'4 fis'4 e'8 (d') cis'4      % Entaulant
  g'8 g' \bar "|" \break g'4. a'8 b' g' fis'4~ fis'8 r8
  \bar "'" \noBreak  % pausa de respiració
  fis'8. b'16 \bar "|" \break a'4. g'8 fis' g' fis' (e') d'4
  cis'8 d' \bar "|" \break e'8 fis' g'4 e' d'~ d'8 r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Un ma -- tí, a trenc d'au -- ba -- da,
jo me'n vaig a -- nâ‿a ca -- çâ.
Sal -- tant bar -- rancs 
i mon -- ta -- nyes
u -- na ni -- na vaig tro -- bâ.
En -- tau -- lant con -- ver -- sa‿amb e -- lla
jo l'a -- mor li de -- ma -- ní;
la res -- pos -- ta que‿e -- lla'm fe -- ia:
—Ca -- ça -- dô,‿us bur -- leu de mi.
 }