Segona serie de cançons populars catalanes/Fum, fum, fum

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre versió de 1909. Per a altres versions, vegeu Fum, fum, fum.

FUM, FUM, FUM
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}

\score{
 \relative a' {
 \key a \minor
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \tempo \markup{\italic Alegret}
 a8. gis16 a8 c 
 b8 a gis e \break
 a8 r gis4 
 a4. r8
 a8. gis16 a8 c \break
 b8 a gis e
 a8 r gis4 
 a4 r8 g!16 g \break
 \bar "|:"
 c8 c b b
 c8 c b b
 c8 c b b \break
 c4. b16 c
 d8. c16 b8. a16
 gis8 e a gis \break
} \addlyrics {
A vin -- ti -- cinc de De -- sem -- bre,
fum, fum, fum,
a vint -- ti -- cinc de De -- sem -- bre,
fum, fum, fum,
ha nas -- cut un mi -- nyo -- net
ros i blan -- quet, 
ros i blan -- quet, 
fill de la Ver -- ge Ma -- ri -- a; n'es nat
}
 \layout {
  indent = 15
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{
\relative a' {
 \key a \minor
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t
 \override Staff.Clef #'transparent = ##t
 \time 2/4
 \autoBeamOff
\repeat volta 2 {
 a8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##f c b a 
  \bar "||" \time 3/4 gis8 e a8 r gis4 | \break }
\alternative {
 { \bar "||" \time 2/4 a4 r8 g!16 g | }
 { a4^\fermata r4 \bar "|." }
}
}
\addlyrics {
en u -- na esta -- bli -- a,
fum, fum, fum.
Ha nas --
fum.
}
 \layout {
  indent = 0
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}


A vinticinc de Desembre,
     fum, fum, fum,
ha nascut un minyonet
ros i blanquet,
fill de la Verge Maria;
n'es nat en una establia,
     fum, fum, fum.

Aquí dalt de la montanya,
     fum, fum, fum,
si n'hi han dos pastorets
abrigadets
amb la pell i la samarra;
mengen ous i botifarra,
     fum, fum, fum.

Qui'n dirà més gran mentida?
     fum, fum, fum,
Ja'n respon el majoral
amb gran cabal:
— Jo'n faré dèu mil camades
amb un salt totes plegades,
     fum, fum, fum.


Ja'n va respondre en Diego:
     fum, fum, fum,
— Bé t'enganyes per meitat,
tu, Escarbat,
que tu sempre per fingir-te
jo mentida tinc de dir-te,
     fum, fum, fum.

Les llangonices d'aquell,
     fum, fum, fum,
bé sé prou qui les ne trau,
i a mi ja'm plau,
i el vi dolç de la padrina
jo me'l bec per medecina,
     fum, fum, fum.

A vinticinc de Desembre,
     fum, fum, fum,
es el dia de Nadal
molt principal;
quan eixirem de maitines
farem bones restolines,
     fum, fum, fum.

Déu nos dó unes santes festes,
     fum, fum, fum,
amb temps de fret i calor,
i molt millor
fent-ne de Jesús memoria
lo tindrem sempre a la Gloria
     fum, fum, fum.