Segona serie de cançons populars catalanes/La Pastorella

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a d'altres versions, vegeu La pastoreta.


LA PASTORELLA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic {Un poc mogut}} \time 2/4
  d'4 e'8 fis' g'4 g'8 g'
  c''4. b'8 \bar "|" \break c'' (b') a'           % de la guerra
  fis'8 g'4. b'8 a'4. fis'8 \bar "|" \break         % si n'encon...
  g'4. a'8 \bar "||" \noBreak \time 3/4 g'8 ( fis') d'4. r8 % pasto...
  \bar "||" \noBreak \time 2/4 d''4 c''8 b'8 \bar "|" \break g'4. % Pastorella
  g'8 c''4 bes' a'4.                     % bon jorn, bon jorn 
  fis'8 g'4. a'8 \bar "|" \break g'( fis') d'        % Voleu llogar-ne un
  e'8 e'4 fis' d'2 \bar "||"                 % jove pastor
 }
 \addlyrics {
  Un sol -- dat, quan tor -- nà 
  de la guer -- ra,
  si n'en -- con -- trà‿u -- na 
  pas -- to -- re -- lla.
  —Pas -- to -- re -- lla, bon jorn, bon jorn.
  Vo -- leu llo -- gar -- -ne‿un jo -- ve pas -- tor?
 }

Un soldat, quan tornà de la guerra,
si n'encontrà una pastorella.
—Pastorella, bon jorn, bon jorn.
Voleu llogar-ne un jove pastor?
—Vós de pastor no'n feu la mina:
porteu espasa i carrabina.
Al coll porteu vostre xarpó:
no'n teniu l'aire de ser pastô.
—Ni vós tampoc, la demosella,
no'n teniu l'aire de pastorella:
blanca sou com el llessamí:
les pastorelles no són així.
Vols-te'n venir, gentil pastora?
Vols-te'n venir una horeta a l'ombra?
A l'ombreta d'un vert jolí
floreix i no grana lo romaní.—
La pastorella s'ha excusada
dient que'l seu pare l'ha cridada.
—Torneu demà'l dematí:
a les nou hores ja seré aquí.—
Les nou hores ja són tocades.
La pastoreta no hi ha es anada.
El soldat prou hi es estat:
la pastoreta ja l'ha enganyat
—Jo hi faré fê una capelleta
que tingui forma de pastoreta,
i quan la gent hi passaran,
de l'amor meva's recordaran.