La viudeta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA VIUDETA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic Alegret} \time 2/4
  r4 b'8. a'16 g'4 \times 2/3 {d'8 e' fis'} \bar "|" \break g'4
  b'8. a'16 g'4 \times 2/3 {d'8 e' fis'} a' g'4
  b'16 c'' \bar "|" \break d''8. d''16 b'8. g'16 a'4
  d''8. b'16 g'8. b'16 a'8. g'16 \bar "|" \break fis'8 d'4.~ d'8.

  d'16 \times 2/3 {d'8 e' fis'} \times 2/3 {g'8 g' 
  g'} \times 2/3 {g'8 a' g'} \bar "|" \break fis' d'
  d''8. c''16 b'4 
  \times 2/3 {a'8 b' a'} g'4 \fermata \bar "||"
  }
 \addlyrics {
 A -- llà dalt a l'Es -- qui -- rol
 n'hi ha -- vi -- a‿u -- na viu -- de -- ta
 que‿en fes -- te -- ja -- va‿el bar -- ber
 i‿ara es -- ti -- ma‿el se -- nyor mes -- tre

 A -- nem -- -hi tots dos i
 no mas -- sa de -- pres -- sa
 oh lai -- là,
 cap a ba -- llar.
 }

Allà dalt a l'Esquirol
n'hi havia una viudeta
que'n festejava'l barber
i ara estima'l senyor mestre.
 Anem-hi tots dos
 i no massa depressa,
 oh lailà,
 cap a ballâ.
El mestre se n'es anat
cap allà a les seves terres;
i diu que no tornarà
fins Sant Miquel de Setembre.
Sant Miquel ja n'es passat
i no torna'l senyor mestre.
La viuda s'està al balcó
i sa mare a la finestra.
La viudeta puja a dalt,
treu el cap a la finestra;
la viudeta fa un gran crit:
—Ai, mare, ja hi vist el mestre.—
Baixa l'escala corrent:
—Com ho passa, senyor mestre?
—Jo, molt bé, ja t'ho diré,
sinó que no'm voldras creure.
Hi estat set mesos malalt
a l'hostal de les Ginguetes.
La minyona puja a dalt
a matâ una gallineta.
La viudeta ja es a dalt;
ja mata la gallineta;
la gallina pera mi,
el caldo pel senyor mestre.