Sentencia de excomunicació per la santedat de Vrbano Papa octav

De Viquitexts

SENTENCIA DE EXCOMUNICACIÓ, PER LA SANTEDAT DE VRBANO PAPA OCTAV, PROFERIDA CONTRA LOS QVE VENDRAN OFICIS DE GRACIA EN la Excellentissima Ciutat de Barcelona, y contra los Concellers que acceptarán cosa alguna, directa, ni indirectament, encara que espontaneament sels oferesca, per las Insiculacions à las Bossas de dita Excellentissima Ciutat; y contra las Personas que per dits Oficis de Gracia, y Insiculacions ditas cosas oferiràn, de la qual Excomunicaciò sols pugan ser absolts per la Sede Apostolica, exceptat en lo artigle de la mort.

N
OS Joseph Romaguera Prevere en Drets Doctor, Canonger Penitencièr de la Seu de Barcelona, en lo Espiritual, y Temporal Vicari General, y Oficial, per lo Illustrissim, y Reverendissim Senyor Don Fr. Benet de Sala, per la gracia de Deu, y de la Santa Sede Apostolica Bisbe de Barcelona, y del Consell de sa Magestat: Ab thenor de las presents notificàm, y fem à saber à tothom generalment; com havent la Excellentissima Ciutat de Barcelona, en resoluciò presa per lo Savi Concell de Cent, lo die 13. de Nohembre 1634. deliberàt, y resolt, que los Oficis de Gracia que dita Excellentissima Ciutat acostuma à concedir, nos poguessen vendrer, y juntament, que ningun dels Concellers de dita Excellentissima Ciutat, directa, ò indirectament, tant per la Concessiò dels Oficis de Gracia, com per ocasiò de las Insiculacions dels Oficis à las Bossas de dita Excellentissima Ciutat, semblantment nos poguès rebrer, ò acceptàr cosa alguna; per obviàr los fraus, y abusos, que del sobredit se seguian, y per lo temps esdevenidor se podian seguir, dita Excellentissima Ciutat, per medi de son Procurador en la Curia Romana, precehint deliberaciò del referit Concell de Cent, benignament suplicà á la Santedat de Vrbano Papa Octau, de gloriosa memoria, que à cerca las cosas sobreditas, y per la total observansa de dita deliberaciò se dignas provehir de oportu remey; y havent dita sa Santedat benignament admesa la Suplica feta per dita Excellentissima Ciutat; ab Lletras Apostolicas en froma de Breu, baix lo Anell del Pescador, y demès solemnitats requirint, despedidas dadas en Roma en Santa Maria la Major à 9. de Abril 1636. en pena de Excomunicaciò Major, latæ Sententiæ, als dits Senyors Concellers, y demès Personas de dita Excellentissima Ciutat, que à les hores eran, y per temps serian, à qui incumbiria concedir dits Oficis de Gracia, y Insiculàr à las Bossas de dita Excellentissima Ciutat; com, y tambè à las Personas que pretendràn dits Oficis de Gracia, ò fer Insiculats à las Bossas de dita Ciutat, de qualsevol estat, grau, ò condiciò que sian, expressament los prohibì, que per los Oficis de Gracia, y Insiculacions à las Bossas de la present Ciutat, per sì, ò per interposadas Personas, directa, ni indirectament, ab qualsevol exquisit color, ingeni, ò pretext, no pugan oferir, dàr ò prometrer cosa alguna, y encara que espontaneament sels oferesca, no la pugan respectivament acceptàr; declarant dita sa Santedat, que de dita Excomunicaciò sols ne puga absoldrer la Sede Apostolica, exceptat en lo artigle de la mort, com mes llargament es de veurer del dit Breu Apostolich; lo qual es del thenor seguent.


URBANUS PAPA UIIJ.
A
D FVTVRAM REI MEMORIAM. EXPONI NOBIS NVPER FECIT DILECTVS FILIVS BERTRANDVS DESvall nomine dilectorum filiorum Comunitatis, et Hominum Civitatis Barcinonensis, quòd aliàs sub die decimatertia Novembris anni millesimi sexcentesimi trigesimi quarti à Sapiente Centum Virorum gubernij, dictæ Civitatis Consilio statutum suit, vt Officia, quæ Gratis concedi solita, vendi non posent, nullusque Consiliariorum hujusmodi quidquam directè, vel indirectè, etiam ratione imbussulationis a quoquam recipere posset pro concedendo, seu vt concedatur procurando quovis ex dictis Officijs, quare vt fraudibus, et abusibus qui forsan circa præmissa orti sunt, seu oriri possent dictus Beltrandus nomine eorundem Comunitatis, et Hominum humilitèr suplicari fecit, vt desuper oportunè providerè de benignitatè Apostolica dinaremur; Nos igitur eosdem Comunitatem, et Homines spetialibus favoribus, et gratijs prosequi volentes, et eorum Singulares Personas à quibusvis Excommunicationis, suspensionis, et interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, Censuris, et pænis à jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutas forè censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati: Consiliarijs præfatis præsentibus, et futuris, ac quibusvis alijs Personis, etiam Ecclesiasticis, Secularibus, et quorumcumque Ordinum, ac Militarium Regularibus dictæ Civitatis, cujuscumque dignitatis, gradus, et conditionis existant, sub Excommunicationis latæ sententiæ pœna, à qua nisi à nobis, aut Romano Pontifice pro tempore existente, præterquam in mortis articulo absolvi nequeant, aucthoritate Apostolica thenore præsentium districtè prohibemus, ne prædictorum Officiorum, et cujuslibet illorum gratis, vt præfertur, concedi solitorum concesione, seu collatione, aut imbussulatione pecuniam, vel aliam rem æquivalentem per se, seu interpositas Personas directè, vel indirectè, ac sub quovis quæsito colore, ingenio, seu pretextu offerre, dare, aut promittere, vel exigere, sivè etiam spontè oblatum recipere audeant, seu præsumant. Non obstantius COnstitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac Civitatis, Ordinum, et Militiarium hujusmodi, etiam Iuramento, confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis, et consuetudinibus, cæterìfique contrarijs quibuscumque: Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris die nona Aprilis M.DC.XXXVI. Pontificatus nostri anno decimotertio. Locus Annuli Piscatoris.

 Y perque lo dit Breu Apostolich vinga à noticia de tothom, y ningu, de ell puga allegàr ignorancia, havem manàt despatxàr las presents firmadas de nostra ma, y selladas ab lo Sello de nostra Cort, y referendadas per lo Notari, y Escrivà baix escrit: Dadas en Barcelona als 13. del mes de Agost del any de la Nativitat del Senyor 1707.

ROMAGVERA, Vic. Gen. y Ofic.


LOCVS SIGILLIA.

De manament de dit Illustre, y Reverent Senyor Vic. Gen. y Ofic. ha despedidas las presents,
Lo Doctor Francisco Rifòs Prevere Notari, y Escrivà de la Curia del Vicariat Ecclesiastich de Barcelona.