Tractat de l'Atlàntic Nord

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
TRACTAT DE L'ATLÀNTIC NORD (1949)
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
Washington D. C. – 4 d’abril de 1949
 Baixa

Les Parts d'aquest Tractat reafirmen la seva fe en els objectius i principis de la Carta de les Nacions Unides i el seu desig de viure en pau amb tots els pobles i tots els governs.

Estan decidides a salvaguardar la llibertat, l'herència comuna i la civilització dels seus pobles, basats en els principis de la democràcia, les llibertats individuals i l'imperi de la llei. Desitgen promoure l'estabilitat i el benestar a la zona de l'Atlàntic Nord.

Estan determinades a unir els seus esforços per a la seva defensa col·lectiva i el manteniment de la pau i la seguretat. Acorden, per tant, aquest Tractat de l'Atlàntic Nord:

Article 1[modifica]

Les Parts es comprometen, tal com s'estableix a la Carta de les Nacions Unides, a resoldre per mitjans pacífics qualsevol controvèrsia internacional en la qual puguin estar implicades, de manera que la pau i la seguretat internacionals, així com la justícia, no siguin posades en perill, i a abstenir-se en les seves relacions internacionals de recórrer a l'amenaça o l'ús de la força de qualsevol manera que sigui incompatible amb els objectius de les Nacions Unides.

Article 2[modifica]

Les Parts contribuiran a desenvolupar relacions internacionals pacífiques i amistoses reforçant les seves institucions lliures, assegurant una millor comprensió dels principis en els quals es basen aquestes institucions i promovent les condicions adequades per a l'estabilitat i el benestar. S'esforçaran a eliminar qualsevol conflicte en les seves polítiques econòmiques internacionals i fomentaran la col·laboració econòmica entre diverses Parts o totes elles.

Article 3[modifica]

Per tal d'aconseguir de manera més eficaç la realització dels objectius del present Tractat, les Parts, actuant individualment i conjunta de manera contínua i efectiva, mitjançant l'aportació dels seus propis mitjans i prestant-se assistència mútua, mantindran i potenciaran la seva capacitat individual i col·lectiva de resistir a un atac armat.

Article 4[modifica]

Les Parts es consultaran quan, segons el parer de qualsevol d'elles, la integritat territorial, la independència política o la seguretat de qualsevol de les Parts estigui amenaçada.

Article 5[modifica]

Les Parts acorden que un atac armat contra una o més d'elles que tingui lloc a Europa o Amèrica del Nord es considerarà un atac dirigit contra totes elles i, per tant, acorden que si es produeix tal atac, cadascuna d'elles, en exercici del dret de legítima defensa individual o col·lectiva reconegut per l'article 51 de la Carta de les Nacions Unides, ajudarà la Part o les Parts atacades i adoptarà seguidament, de manera individual i d'acord amb les altres Parts, les mesures que jutgi necessàries, incloent-hi l'ús de la força armada, per a restablir i mantenir la seguretat a la zona de l'Atlàntic Nord. Qualsevol atac armat d'aquesta naturalesa i totes les mesures adoptades en conseqüència es posaren immediatament en coneixement del Consell de Seguretat. Aquestes mesures cessaran quan el Consell de Seguretat hagi pres les disposicions necessàries per a restablir i mantenir la pau i la seguretat internacionals.

Article 6[1][modifica]

A l'efecte de l'article 5, es considera un atac armat contra una o diverses Parts l'atac que es produeixi:

  • contra el territori de qualsevol de les Parts a Europa o Amèrica del Nord, contra els departaments francesos d'Algèria[2], contra el territori de Turquia o contra les illes que estiguin sota la jurisdicció de qualsevol de les Parts a la zona de l'Atlàntic Nord al nord del Tròpic de Càncer;
  • contra les forces, els vaixells o les aeronaus de qualsevol de les Parts que es trobin en aquests territoris, així com a qualsevol altra regió d'Europa en la qual estiguin estacionades forces d'ocupació d'alguna de les Parts a la data d'entrada en vigor del Tractat, o que es trobin al Mar Mediterrani o la regió de l'Atlàntic Nord al nord del Tròpic de Càncer.

Article 7[modifica]

Aquest Tractat no afecta ni es podrà interpretar que afecti de qualsevol manera els drets i obligacions derivats de la Carta per a les Parts que són membres de les Nacions Unides, ni la responsabilitat primordial del Consell de Seguretat en el manteniment de la pau i la seguretat internacionals.

Article 8[modifica]

Cadascuna de les Parts declara que cap dels compromisos internacionals actualment en vigor entre ella i qualsevol altra Part o qualsevol tercer estat és contrari a les disposicions del present Tractat i es compromet a no contraure cap compromís internacional que es contraposi a les disposicions del present Tractat.

Article 9[modifica]

Les Parts estableixen, per la present disposició, un Consell en el qual cadascuna d'elles estarà representada per a examinar les qüestions relatives a l'aplicació del present Tractat. El Consell estarà organitzat de tal manera que pugui reunir-se ràpidament en qualsevol moment. El Consell establirà els òrgans subsidiaris que siguin necessaris i, en particular, establirà immediatament un comitè de defensa que proposarà les mesures adequades per a la implementació dels articles 3 i 5.

Article 10[modifica]

Les Parts poden, per acord unànime, convidar a adherir-se al Tractat qualsevol estat europeu susceptible d'afavorir el desenvolupament dels principis del present Tractat i de contribuir a la seguretat de la zona de l'Atlàntic Nord. Qualsevol estat que sigui convidat d'aquesta manera pot esdevenir Part del Tractat dipositant el seu instrument d'adhesió davant del govern dels Estats Units d'Amèrica. Aquest informarà cadascuna de les Parts del dipòsit de cada instrument d'adhesió.

Article 11[modifica]

Aquest Tractat serà ratificat i les seves disposicions seran aplicades per cadascuna de les Parts conformement als seus respectius preceptes constitucionals. Els instruments de ratificació seran dipositats tan aviat com sigui possible davant del govern dels Estats Units d'Amèrica, que informarà els altres signataris del dipòsit de cada instrument de ratificació. El Tractat entrarà en vigor entre els Estats que l'hagin ratificat en el moment que les ratificacions de la majoria de signataris, incloent-hi les de Bèlgica, el Canadà, els Estats Units, França, Luxemburg, els Països Baixos i el Regne Unit hagin sigut dipositades i entrarà en vigor respecte als altres signataris el dia que dipositin les seves respectives ratificacions[3].

Article 12[modifica]

Una vegada passats deu anys de vigència del Tractat, o a qualsevol data posterior, les Parts es consultaran si una d'elles ho sol·licita amb vista a revisar el Tractat, tenint en compte els factors que en aquell moment afectin la pau i la seguretat a la zona de l'Atlàntic Nord, incloent-hi el desenvolupament d'acords tant globals com regionals conclosos conformement a la Carta de les Nacions Unides per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals.

Article 13[modifica]

Una vegada passats vint anys de vigència del Tractat, qualsevol de les Parts podrà renunciar a la seva participació després d'haver notificat la seva denúncia al govern dels Estats Units d'Amèrica, que informarà els governs de les altres Parts del dipòsit de cada instrument de denúncia.

Article 14[modifica]

Aquest Tractat, els textos anglès i francès del qual són igual de fefaents, serà dipositat als arxius del govern dels Estats Units d'Amèrica. Aquest enviarà còpies degudament certificades als governs dels altres estats signataris.

Notes[modifica]

  1. La definició dels territoris als quals s'aplica l'article 5 fou modificada per l'article 2 del Protocol d'adhesió al Tractat de l'Atlàntic Nord de Grècia i Turquia, signat el 22 d'octubre de 1951.
  2. El 16 de gener de 1963, el Consell advertí que, en tot allò que es referís als antics departaments francesos d'Algèria, les clàusules referents a aquest Tractat havien esdevingut inaplicables a partir del 3 de juliol de 1962.
  3. El Tractat entrà en vigor el 24 d’agost de 1949, una vegada dipositats els instruments de ratificació de tots els estats signataris.