Tractat de pau i aliança entre el rei del Marroc i Jaume I (14-12-1274)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tractat de pau i aliança amb Jaume I

de
Aben-Juceff Miramomelli

, qui demanà gents i naus per a la conquesta de Ceuta.

R. Arch. Regest. 12. Jacobi I. pars I. fol. 6.

M
ANIFESTA cosa sia à tots: com Nos Aben-Juceff Miramomelli, Senyor de Marrochs è de Fez, è Suyalmoza, è de ses pertinencies, Senyor dels Benimarins. Fem pau è amor perdurable per tots temps ab vos, noble en Jacme, per la gracia de Deu, Rey d' Aragó, è de Mallorques, & de Valencia, Comte de Barcelona è d' Urgeyl, è Senyor de Montpeller, Nos ab Vos, et Vos ab Nos.

  E puis que romanga aquella pau entrels vostres fills è los nostres, en tal manera que Vos nos façats ayuda à pendre Cepta, è que nos enviets deu naus armades è deu galees, è entre altres lenys è barches que sien à summa de cinquanta, è quens enviets sinc cents entre Caballers è homens de liynatge; è Nos prometemvos queus enviarém cent mille bizancios Ceptils bons per aquest Navili, & cent mille bizancios altres per aguisar la anada dels Caballers. E si mes d' un an estaven los Caballers en pendre Cepta, vos darém tant quant la quantitat del an será que estien en pendre Cepta; è si tot l'an hi estaven, queus darém los cent mille bizancios axi com dit es; è Cepta presa, prometemvos queus darém cinquanta mille bizancios à vos è als vostros per cascun an.

  E encara que darém al Senyor dels Caballers que vos hi enviarets, cent bizancios per cada dia, Cavayls à èl è als altres qui vendrán en ayuda nostra; è à cada Cavaller sengles Camells si avien en nengun loc anar ab Nos; è al Richome que y enviarets, darém asembles sufficients, aquelles que à èl mester serán per al Viatge que farán ab Nos.

  E prometém, que al cap del an, quen lexarém venir el Richome è aquells Cavallers ab tot ço que guaynar hi auran; ab que vos nos refrasquets atres tants Cavallers que sien ab Nos tro ajám presa Cepta.

  Encara que y ajen Esglesia è Oratori aquells Cavallers, segons ques usa per los Cristians: è encara que darém al Cavaller cada dia dos bizancios per cascun mes pagar axi com la luna paréscia, è aquestes coses, ço es à saber, la amor è la promessió del aver, prometém à Vos en fe de Deus è en la nostra, à bona fe è sens engán atendre è complir.

  E Nos en Jacme, per la gracia de Deu, Rey d' Aragó, de Mallorques è de Valencia, Comte de Barcelona, è de Vrgell, è Senyor de Montpeler, à Vos Aben-juceff Miramomelli, Senyor de Marrochs, è de Fez, è de Sayelmeza, è de ses pertinencias, è Senyor dels Benimarins, en la fe que Deus nos ha dada è en la nostra, d' atendre è de complir à vos los cinc cents Cavallers è homens de liynatge queu dejen esser, è les deu naus, è deu galees, entre lenys è barches tro à summa de sinquanta: è d' aço enviam vos en nostra Carta ab nostra bolle segellada; è vos enviatsno sen vostra Carta segellada è fermada axi com s'usa entre vos. Dat. Barchinonæ decimo quarto Kalend. Decembris anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)