Tractat de pau i aliança entre el rei del Marroc i Jaume I (14-12-1274)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tractat de pau i aliança amb Jaume I
Aben-Juceff Miramomelli
, qui demanà gents i naus per a la conquesta de Ceuta.
 Baixa

R. Arch. Regest. 12. Jacobi I. pars I. fol. 6.

M

ANIFESTA cosa sia à tots: com Nos Aben-Juceff Miramomelli, Senyor de Marrochs è de Fez, è Suyalmoza, è de ses pertinencies, Senyor dels Benimarins. Fem pau è amor perdurable per tots temps ab vos, noble en Jacme, per la gracia de Deu, Rey d' Aragó, è de Mallorques, & de Valencia, Comte de Barcelona è d' Urgeyl, è Senyor de Montpeller, Nos ab Vos, et Vos ab Nos.

  E puis que romanga aquella pau entrels vostres fills è los nostres, en tal manera que Vos nos façats ayuda à pendre Cepta, è que nos enviets deu naus armades è deu galees, è entre altres lenys è barches que sien à summa de cinquanta, è quens enviets sinc cents entre Caballers è homens de liynatge; è Nos prometemvos queus enviarém cent mille bizancios Ceptils bons per aquest Navili, & cent mille bizancios altres per aguisar la anada dels Caballers. E si mes d' un an estaven los Caballers en pendre Cepta, vos darém tant quant la quantitat del an será que estien en pendre Cepta; è si tot l'an hi estaven, queus darém los cent mille bizancios axi com dit es; è Cepta presa, prometemvos queus darém cinquanta mille bizancios à vos è als vostros per cascun an.

  E encara que darém al Senyor dels Caballers que vos hi enviarets, cent bizancios per cada dia, Cavayls à èl è als altres qui vendrán en ayuda nostra; è à cada Cavaller sengles Camells si avien en nengun loc anar ab Nos; è al Richome que y enviarets, darém asembles sufficients, aquelles que à èl mester serán per al Viatge que farán ab Nos.

  E prometém, que al cap del an, quen lexarém venir el Richome è aquells Cavallers ab tot ço que guaynar hi auran; ab que vos nos refrasquets atres tants Cavallers que sien ab Nos tro ajám presa Cepta.

  Encara que y ajen Esglesia è Oratori aquells Cavallers, segons ques usa per los Cristians: è encara que darém al Cavaller cada dia dos bizancios per cascun mes pagar axi com la luna paréscia, è aquestes coses, ço es à saber, la amor è la promessió del aver, prometém à Vos en fe de Deus è en la nostra, à bona fe è sens engán atendre è complir.

  E Nos en Jacme, per la gracia de Deu, Rey d' Aragó, de Mallorques è de Valencia, Comte de Barcelona, è de Vrgell, è Senyor de Montpeler, à Vos Aben-juceff Miramomelli, Senyor de Marrochs, è de Fez, è de Sayelmeza, è de ses pertinencias, è Senyor dels Benimarins, en la fe que Deus nos ha dada è en la nostra, d' atendre è de complir à vos los cinc cents Cavallers è homens de liynatge queu dejen esser, è les deu naus, è deu galees, entre lenys è barches tro à summa de sinquanta: è d' aço enviam vos en nostra Carta ab nostra bolle segellada; è vos enviatsno sen vostra Carta segellada è fermada axi com s'usa entre vos. Dat. Barchinonæ decimo quarto Kalend. Decembris anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)