Usuari:Anskar/proves/partitures de prova

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

La Dama d'Aragó[modifica]

Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/66


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \key a \minor
 \time 3/4
 \partial 4
}

musicaA = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 c8^\markup {\italic dolce} b
 a4 (c4 e8 c \break
 b4) b8 r c b
 a4 (c e8 c
 b4) r b8 b \break
 e4 e d8 cis
 d4 d8 r b^\markup {\italic cresc} (b 
 \time 2/4
 e8 d c b \break
 a8) r16 \bar "||" b16^\markup {\italic Tornada} c8 b \bar "|" 
 \time 3/4
 \slurDown
 a4 (c b8 a) \break
 \slurUp
 b4 b b8^\markup {\italic "poco cresc"} (b
 \time 2/4
 e8 d c b
 \slurDown a8.) (b16 c8 b a4) r \bar"|."
}

musicaB = \relative c {
 \stemDown
 \global
 \clef bass
 \slurUp
 r4
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <a d>8 ([e'] gis) r <a, d e gis>^. r
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <e' gis>8 ([b'] e) r <d, e g b>^. r
 <cis e>8 ([a'] cis) r <a, e' g a>^. r
 <d f>8 ([a'] d) r <e, gis b>^. r
 <c e a c> (<d f b> <e a c> <e gis b>)
 <a, c e> r16 r r4
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <e' gis>8 ([b'] e) r <d, e gis b>^. r
 <c e a c>8 <d f b> <e a c> <e gis d>
 <f a c>8 <d f a d> <e a c> <e gis b>
 <a, c e a>4 r 
}

lletra = \lyricmode {
%{A_A8 __ ra __ gó4
n'hi ha_u8 __ na 
da4 __ ma8 " "8 qu'es bo __ ni4 __ ca com8 un sol4 " "
te8 la ca4 __ be __ lle8 __ ra ros4 __ sa8 " "
li_ar8 __ ri __ ba fins als ta __ lons " "16
Ay16 a8 __ mo __ ro4 __ sa_Ag __ na8 Ma __ ri4 __ a
ro8 __ ba __ do ra del a __ mor8.
ay16 del8 a __ mor%}
}

nom = \markup {
 \bold 
 \sans
 \column {
  \line {ANDANTE}
  \line {ESPRESIVO}
 }
}
\score {
 \new StaffGroup
 <<
 \new Staff {
 % \set Staff.instrumentName = \nom
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \musicaA
 }
 \new Lyrics
  \lletra
 \new Staff {
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \musicaB
 }
 >>
	\layout {
     indent = #25
     line-width = #120
     \context {
      \Score
      \remove "Bar_number_engraver"
     }
    }
 \midi {}
}

Errors[modifica]

Espai per fer un exemple minimalista dels errors trobats ;)

Granados[modifica]

Musical scores are temporarily disabled.

2n intent[modifica]


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \key as \major
 \time 3/4
}
dretaAmuntU = \relative c'{
\voiceTwo
\stemUp
\repeat percent 2 {
\repeat unfold 3 {r8 <g c es g>}
}
\oneVoice
\stemDown
r4 <c' e g c>2
\stemUp 
r8 \noBeam <bes g'> ~ <bes g'>
}
dretaAvallU = \relative a'{s2.}
esqAmuntU = \relative a{s2.}
esqAvallU = \relative a,{s2.}
dretaAmuntDos = \relative a''{s2.}
dretaAvallDos = \relative a'{s2.}
esqAmuntDos = \relative a{s2.}
esqAvallDos = \relative a,{s2.}
maDretaU = {<<\dretaAmuntU \\ \dretaAvallU>>}
maEsqU = {<<\esqAmuntU \\ \esqAvallU>>}
maDretaDos = {<<\dretaAmuntDos \\ \dretaAvallDos>>}
maEsqDos = {<<\esqAmuntDos \\ \esqAvallDos>>}
veu = \relative a'' {\key as \major a4 a a}
lletra = \lyricmode { a b c }
soprano = \new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver" 
 alignAboveContext = #"right"
 }
 \new Voice = "veu" {
  \veu}
 \new Lyrics \lyricsto "veu" \lletra


\score {
 \new PianoStaff
  <<
   \new Staff = "right"
    {\global \maDretaU <<\soprano \\ \maDretaDos>>}
   \new Staff = "left" 
    {\global \clef bass \maEsqU \maEsqDos }
  >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \override Rest #'style = #'classical
  }
 }
 \midi {}
}

fum, fum, fum[modifica]