Usuari:Anskar/proves/partitures de prova

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

La Dama d'Aragó[modifica]

Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/66


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \key a \minor
 \time 3/4
 \partial 4
}

musicaA = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 c8^\markup {\italic dolce} b
 a4 (c4 e8 c \break
 b4) b8 r c b
 a4 (c e8 c
 b4) r b8 b \break
 e4 e d8 cis
 d4 d8 r b^\markup {\italic cresc} (b 
 \time 2/4
 e8 d c b \break
 a8) r16 \bar "||" b16^\markup {\italic Tornada} c8 b \bar "|" 
 \time 3/4
 \slurDown
 a4 (c b8 a) \break
 \slurUp
 b4 b b8^\markup {\italic "poco cresc"} (b
 \time 2/4
 e8 d c b
 \slurDown a8.) (b16 c8 b a4) r \bar"|."
}

musicaB = \relative c {
 \stemDown
 \global
 \clef bass
 \slurUp
 r4
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <a d>8 ([e'] gis) r <a, d e gis>^. r
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <e' gis>8 ([b'] e) r <d, e g b>^. r
 <cis e>8 ([a'] cis) r <a, e' g a>^. r
 <d f>8 ([a'] d) r <e, gis b>^. r
 <c e a c> (<d f b> <e a c> <e gis b>)
 <a, c e> r16 r r4
 <a c>8 ([e'] a) r <a, c e a>^. r
 <e' gis>8 ([b'] e) r <d, e gis b>^. r
 <c e a c>8 <d f b> <e a c> <e gis d>
 <f a c>8 <d f a d> <e a c> <e gis b>
 <a, c e a>4 r 
}

lletra = \lyricmode {
%{A_A8 __ ra __ gó4
n'hi ha_u8 __ na 
da4 __ ma8 " "8 qu'es bo __ ni4 __ ca com8 un sol4 " "
te8 la ca4 __ be __ lle8 __ ra ros4 __ sa8 " "
li_ar8 __ ri __ ba fins als ta __ lons " "16
Ay16 a8 __ mo __ ro4 __ sa_Ag __ na8 Ma __ ri4 __ a
ro8 __ ba __ do ra del a __ mor8.
ay16 del8 a __ mor%}
}

nom = \markup {
 \bold 
 \sans
 \column {
  \line {ANDANTE}
  \line {ESPRESIVO}
 }
}
\score {
 \new StaffGroup
 <<
 \new Staff {
 % \set Staff.instrumentName = \nom
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \musicaA
 }
 \new Lyrics
  \lletra
 \new Staff {
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \musicaB
 }
 >>
	\layout {
     indent = #25
     line-width = #120
     \context {
      \Score
      \remove "Bar_number_engraver"
     }
    }
 \midi {}
}

Errors[modifica]

Espai per fer un exemple minimalista dels errors trobats ;)

Granados[modifica]


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}

global = {
 \key as \major
 \time 3/4
}

sopranoVoice = \relative c'' {
 \global
 \dynamicUp
 \autoBeamOff
 \tupletUp
 % La música continúa aquí.
% s2. * 7 \break
 c4\(^\markup {\italic "molto ad libitum"} c8 g' g g
 \grace {g32\)[ as]} g16[ f] as8 r4 r
 \times 2/3 {g8\( f es} \grace {f32[ g]} \times 2/3 {f8 es des} c4\)
 \times 2/3 {c8 c c} \once \override Slur #'stencil = ##f c16\(([ des c bes]) c8\)^\markup {\italic Ten} r8
 f4 es8 d bes c
 s2. \break
 \once \override Slur #'stencil = ##f des16([ e \times 2/3 {des es des])} c4\fermata r4
 s2.
}

verse = \lyricmode {
 % La letra sigue aquí.
 Ni ña de mis a mo res.
 oy e la tris te can ción
 del que te_a do ra.
 Ni ña de mis a mo res
}

dretaA = \relative c' {
 \global
 \tempo "Lentamente"

 \voiceOne
 % La música continúa aquí.
 \repeat percent 2 {
  \repeat unfold 3 {s8 <g c e g>}
 }
 s2.
 s8 <bes' g'> ~ <bes g'> [<bes g'>] ~ <bes g'> [<bes g'>]
 \grace {des32 [es]} des16 c c8 s2^\markup {\italic rall molto}
 g16 f es8 \grace {f32 [g]} f16 es des8 c4^\fermata
 \bar "||"
 s2. \break
}
dretaAA = \relative c'' {
 \global
 \voiceTwo
 r8\pp s \repeat unfold 2 {r s}
 s2.
 \oneVoice r4 \voiceTwo <c e g c>2^>
 \oneVoice r8 \voiceTwo f16 es des8 f16 es des8 f16 es
 r8 <e, bes'> r8 \oneVoice \grace des4 \voiceTwo <e bes'>8 r8 <des f as>
 g,4 (as bes)
}
rightA = {
 << \dretaA \\ \dretaAA >>
}
esqA = \relative c {
 \voiceThree
 \global
 % La música continúa aquí.
 s2. s2.
 \repeat unfold 3 {r8 <e g>}
 \repeat unfold 3 {r8 des'}
 \repeat unfold 2 {r8 g,} r8 f
 s2 <e bes'>4
 s2.
}
esqAA = \relative c, {
 \voiceFour
 \global
 \repeat percent 2 {c4 g' c}
 c,4 g' c
 g4 bes des
 c,4 g' f
 es^\markup {\italic dim} bes <c g'>
} 
leftA = {
 << \esqA \\ \esqAA >>
}

dretaB = \relative c'{
 \global
 <bes des>2.(
 c4) \oneVoice r r
 \voiceOne 
 \times 2/3 {g'8 f es} \times 2/3 {f8 es des} <c des>4
 c'2.
 c4 es8 d bes c
 s2.
 des16 e \times 2/3 {des16 e des} c2^\fermata
}
dretaBB = \relative c'{
 \global
 s2. * 2
 g4( as bes)
 g'4( f e)^\markup {\italic Ten}
 r4 f2(
 s2.
 f4) e2
 s2.
}
rightB = {
 << \dretaB \\ \dretaBB \\ {s2. * 3 \stemDown c'2.}>>
}

esqB = \relative c {
 \global
 \override TimeSignature #'transparent = ##t
 \oneVoice
 r4 r <e bes>8 \voiceOne r
 <g as>8 s8 s2
 s2 e4
 s2.
}
esqBB = \relative c, {
 \override TimeSignature #'transparent = ##t
 \voiceTwo
 s2 c8 r
 r8 f' \noBeam c( as g f
 es4) bes <c g'>
 \tupletUp
 \slurUp
 \times 2/3 {f'16( g f} es8) des4 c
 \oneVoice r4 \voiceTwo \slurUp bes'2( s2.
 \break bes8) g( g2^\fermata)
 s2.
}
leftB = {
 <<\esqB \\ \esqBB >>
}
sopranoVoicePart = \new Staff \with {
 instrumentName = ""
 shortInstrumentName = ""
 midiInstrument = "choir aahs"
 alignAboveContext = #"main"
} { \sopranoVoice }
\addlyrics { \verse }

pianoPartA = \new PianoStaff \with {
 instrumentName = "Piano"
 shortInstrumentName = ""
} <<
 \new Staff = "right" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } {\rightA}
 \new Staff = "left" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } { \clef bass \leftA}
>>
pianoPartB =
<<
 \new Staff = "right" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } \rightB
 \new Staff = "left" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } { \clef bass \leftB }
>>
%piano = {\pianoPartA \pianoPartB}
\score {
 {\pianoPartA
 <<
  {\sopranoVoicePart}
  {\pianoPartB}
 >>}
 \layout {
  indent = 18
  ragged-last = ##t
  \context {
   \Staff
   \RemoveEmptyStaves
   \override BarLine #'break-visibility = #'#(#f #t #f)
   \override Rest #'style = #'classical
  }
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver"
   \override NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
   \override NonMusicalPaperColumn #'page-break-permission = ##f
   \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
 }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

2n intent[modifica]


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \key as \major
 \time 3/4
}
dretaAmuntU = \relative c'{
\voiceTwo
\stemUp
\repeat percent 2 {
\repeat unfold 3 {r8 <g c es g>}
}
\oneVoice
\stemDown
r4 <c' e g c>2
\stemUp 
r8 \noBeam <bes g'> ~ <bes g'>
}
dretaAvallU = \relative a'{s2.}
esqAmuntU = \relative a{s2.}
esqAvallU = \relative a,{s2.}
dretaAmuntDos = \relative a''{s2.}
dretaAvallDos = \relative a'{s2.}
esqAmuntDos = \relative a{s2.}
esqAvallDos = \relative a,{s2.}
maDretaU = {<<\dretaAmuntU \\ \dretaAvallU>>}
maEsqU = {<<\esqAmuntU \\ \esqAvallU>>}
maDretaDos = {<<\dretaAmuntDos \\ \dretaAvallDos>>}
maEsqDos = {<<\esqAmuntDos \\ \esqAvallDos>>}
veu = \relative a'' {\key as \major a4 a a}
lletra = \lyricmode { a b c }
soprano = \new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver" 
 alignAboveContext = #"right"
 }
 \new Voice = "veu" {
  \veu}
 \new Lyrics \lyricsto "veu" \lletra


\score {
 \new PianoStaff
  <<
   \new Staff = "right"
    {\global \maDretaU <<\soprano \\ \maDretaDos>>}
   \new Staff = "left" 
    {\global \clef bass \maEsqU \maEsqDos }
  >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \override Rest #'style = #'classical
  }
 }
 \midi {}
}

fum, fum, fum[modifica]