30 cançons populars catalanes/El caçador i la pastoreta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL CAÇADOR I LA PASTORETA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
a8 a
a8 a a a \break
b8 a fis fis
fis8 fis16 fis fis8 fis \break
a4 e ~ e8 r g8. a16
b8 b b b \break
b8[ d] cis b
a8 a16 a g8 g
fis4^\fermata \bar "||"
 }
 \addlyrics {
U -- na ma -- ti -- na -- da
fres -- ca, trum la lai, qui -- na fres -- ca_hi
fe -- ia,
ne_en fa bo per tre -- ba -- lar,
trum la lai, qui -- na fres -- ca_hi fa.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}Una maitinada fresca,
 trum la lai, quina fresca hi feia,
no en fa bo per treballar,
 trum la lai, quina fresca hi fa.

Me n'agafo l'escopeta,
i me'n vaig anâ a caçar;
no en trobo cap pessa bona
per a poder-li tirar,
sinó una pastoreta
que en guardava el bestiar,
que n'estava adormideta
a sota d'un olivar.
Si li'n tiro o no li'n tiro,
no li'n vaig voler tirar;
en cullo un pom de violes
i al pit les hi vaig posar,
les violes eren fresques,
la pastora es despertà.
— No em diríeu, la pastora,
de qui és, aquest bestiar?
— Les ovelletes són meues,
i els moltons del meu germà.
— No em diríeu, la pastora,
si se'ls voldría jugar? —
Ja en treuen un joc de cartes,
i se'n posen a jugar,
lo caçador n'era pràctic,
totes les hi va guanyar.
— Ara que m'heu guanyadeta,
aon me'n fareu anar?
— A les muntanyes més altes,
que ningú mos hi veurà,

sinó els ocellets que volen,
que no saben de parlar,
que tenen la llengua curta
i no la'n poden retumbar. —
En passà un de xerraire
que tot ho va anâ a contar.