Marieta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


MARIETA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \minor
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
a8. bes16
c8 bes a g \break
a4 a8. bes16
c8 bes a g
\bar "||" \time 3/4
bes8 a4 r8 f8. g16 \break
\bar "||" \time 2/4
a8 a g f
g4 e8 f
\bar "||" \time 3/4
g8 f g4 bes \break
\bar "||" \time 2/4
a8 g f e
d4 e8 f
\bar "||" \time 3/4
g8 f g4 bes \break
\bar "||" \time 2/4
a8 g f e
d4^\fermata \bar "||"
 }
 \addlyrics {
El seu pa -- re se'n va_al llit,
Ma -- ri -- e -- ta se'n lle -- va -- va,
se n'as -- sen -- ta_al banc del foc 
amb un pom d'or que bro -- da -- va,
Ai a -- mor!, dins del cor i les en -- tra -- nyes.
Ai a -- mor!
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


El seu pare se'n va al llit,
Marieta se'n llevava,
se n'assenta al banc del foc
amb un pom d'or que brodava.
   Ai amor!,
 dins del cor i les entranyes.
   Ai amor!

Mentre que n'està brodant,
son galant puja l'escala.
— Marieta, vols venir?
Som quatre de camarada.
— No em digues si vui venir,
la robeta en tinc plegada. —
L'agafen per ses mans blanques,
a cavall le n'han muntada.
A la plaça que han estat,
vestit d'home li han posada,
les calcetes de vellut,
l'ermilleta d'andiana,
espardenya blanca al peu,
beta fins a mitja cama.
— Minyons, anemo'n d'aquí,
que a mi me'n coneixen massa. —
Ja se'n van a l'Hostal nou
a fer una gran brenada.
Mentre que n'estant brenant
l'hostalera molt mirava.

— Què mirau, vos, hostalera,
que n'estau tan admirada?
— De què me n'admiro jo,
de deixâ el pare i la mare.
— No en deva pas ser jo,
me deveu pendre per una altra —
Mentre estava dint això,
son pare puja l'escala.
— Marieta, vols venir?
Te'n pendré de bona gana.
— No em digueu si vui venir;
no en vui pas venir jo ara.