30 cançons populars catalanes/El Mestre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaEL MESTRE
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \major
 \time 4/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \partial 4
 \autoBeamOff
a8. a16
fis4 fis fis g \break
b2 a4 a8. a16
fis4 fis fis g
a2 r4 fis 8. g16 \break
a4 a a a 
b2 fis4 fis
e4. e16 e a8 g fis e \break
d4 \breathe d e r
\bar "||" \time 3/8
d8 d16 e fis g \break
a8 fis a
a8 g16 fis e g
fis8. e16 d8
e4. \break
d8 d16 e fis g 
a4 fis8
a8 fis e
d4. \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Ja me'n fan se -- gui_is es -- tu -- dis
per a -- pen -- dre de lle -- gir,
el mes -- tre que me n'en -- se -- nya,
mes ai!, s'és e -- na -- mo -- rat de mi,
Sant Pau.
Sant Ge -- ri -- mo -- ni
clam pa tam tam Ge -- ri -- mo -- ni cle -- ri,
mes ai!,
Sant Ge -- ri -- mo -- ni
clam pa tam te -- na tam.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 8)
 }
 }
}


Ja me'n fan seguî els estudis
per apendre de llegir;
el mestre que me n'ensenya,
 mes ai!,
s'és enamorat de mi.
 Sant Pau.
 Sant Gerimoni clam
 pa tam tam
Gerimoni cleri,
 mes ai!,
 Sant Gerimoni clam
 pa tam tena tam.

Me diu que no em fassia monja,
que se'n casaría amb mi.
— Ne soc massa petiteta,
no le'n sabría servir.
— Bé me'n faràs com les altres,
quan me veuràs a venir,
bé me'n pararàs la taula
del bon pa i del bon vi,
també ous amb cansalada,
i també algún colomí;
a cada cap de la taula
hi haurà un llibre per llegir.