Fadrinets d'Alins

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


FADRINETS D'ALINS
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative d' {
 \key g \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
d8 g g g
g2 \break
b8 c d d
c4 a8 b
c4 b8 g \break
a4 r8 d,
g4 a8 g
fis4 g ~ g r \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Fa -- dri -- nets d'A -- lins
i de Vall -- Far -- re --ra,
en llu -- ïu el ram
d'a -- ques -- ta ri -- be -- ra. 
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}Fadrinets d'Alins
i de Vall-Farrera,
en lluïu lo ram
d'aquesta ribera.
Porteu davantal,
manteta i coberta,
també cascabells,


per fer més fatxenda.
Primer cant del gall,
traginers, alerta,
ja els han agafat
en una taverna,
ja els han posat
en una presó estreta,
ja s'han escapat
per una finestra.
No ho ha vist ningú,
sinó una donzella
que en prenía el sol,
allà, en una era
Ja se'n posa a crits
a l'escarcellera.
— Els presos han fugit,
ja en colen la serra. —
Moreu va al davant,
Jordi va al darrera.
— Camina, Moreu,
que ja mos atenyen.
— Camina-hi tu,
si pots 'nar depressa;
que jo no puc més,
de tan gran flaquesa.