30 cançons populars catalanes/Nadal

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


NADAL
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key g \dorian
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \partial 4
c8. c16
g8. a16 bes8 c \break
bes8. a16 g8 f
e8. d16 e8 f
g4 \bar ":|:" g8 a \break
bes8. a16 g8 a
g8. f16 e8 f \break
e8. d16 e8 f
g4 \bar ":|"
 }
 \addlyrics {
Per Na -- dal fa -- rem gran fes -- ta,
la Ma -- re de Déu ja_ho sap;
me'n fa -- ràn u -- nes fal -- di -- lles, que no_en
fal -- ta si -- nó_el drap.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 4)
  }
 }
}Per Nadal farem gran festa,
la Mare de Déu ja ho sab;
me'n faràn unes faldilles,
que no en falta sinó el drap.


Lo drap n'és a Barcelona,
a casa d'un botiguer,
la seda n'és a Girona,
a casa un passamaner
l'agulla n'és espuntada
lo didal n'és foradat
les estisores no tallen,
i el sastre encara no és nat
De la soca en surt la rama,
de la rama en surt la flor
de la flor en surt la Verge,
de la Verge el Redemptor