30 cançons populars catalanes/El romer i la romera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL ROMER I LA ROMERA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
a4 d
d8 d a b \break
cis4 cis4 
a4 d
d8 d a b \break
cis4. r8
a4 b
c8 b fis g
a4 fis \break
g4 a
b8 b g g
a4. r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
El ro -- mer " " la ro -- me -- ra
quan se'n van a Mont -- ser -- rat,
la ro -- me ra_hi va des -- cal -- ça
i_el ro mé_hi va des -- pu -- llat.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}El romer i la romera,
quan se'n van a Montserrat,
la romera hi va descalça
i el romê hi va despullat.
Quan ja n'eren pel camí
la romera va de part;


ja se'n reclama a la Verge,
la Verge de Montserrat.
Ja se'n gira de mà esquerra,
se veu molt lluny de poblat;
ja se'n gira de ma dreta,
se veu la Verge al costat.
— Jo só la Verge María,
la que tant heu invocat
Jo só la Verge María,
la Mare de Montserrat. —
Ella n'és desocupada,
un infantó li ha donat.
— Feu-lo bisbe, o bé canonge,
o abat de Montserrat.
— No el vui bisbe, ni canonge,
ni abat de Montserrat,
que el vui un àngel del cel
que cantarà al meu costat.
Pregarà per lo seu pare,
que en aquet món l'ha engendrat;
pregarà per la seua mare,
que els nou mesos l'ha portat;
pregarà pels seus padrins,
que a les fonts le n'han portat;
pregarà pel capellà,
que la crisma li ha posat;
pregarà per l'escolà,
que llum li n'haurà girat.