40 cançons populars catalanes/El bon caçador

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
EL BON CAÇADOR\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key g \major
 \time 3/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  d8^\markup{\italic{Alegre}} b d
  e8 c a
  g4 g8 \break
  d'8 b d
  e8 c a
  g4 r8
  a8 fis a \break
  \stemUp b8 \stemNeutral g e
  d4 d8
  d'8 b d \break
  e8 c a
  g4.
  a8 fis a
  \stemUp b8 \stemNeutral g e \break
  d4 d8
  d'8 b d
  e8 c a
  g4. 
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na ma -- ti -- na -- da
  fres -- ca vaig sor -- tir per 'nà_a ca -- çar.
  No_n tro -- bo per -- diu ni guat -- lla
  per a po -- der -- li ti -- rar.
  Si_m ti -- ra l'a -- mor i_em
  to -- ca, si_m to -- ca, bé_m to -- ca -- rà
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
Una matinada fresca
vaig sortir per 'nâ a caçar.

No'n trobo perdiu ni guatlla
pera poder-li tirar.
 Si'm tira l'amor i'm toca,
 si'm toca, bé'm tocarà.
Sinó una pobra pastora
que'n guardava'l bestiar.
Ja la'n trobo adormideta
a la vora d'un canyar.
De tant boniqueta que era
no la'n goso despertar.
Ne cullo un pom de violes
i al pit les hi vaig tirar.
Les violes eren fresques,
la pastora's despertà.
Quan ne fou despertadeta
tots els colors trasmudà.
—¿Digau-me, la pastoreta,
de qui es el bestiâ?
—Les ovelles, del meu pare;
els moltons, del meu germà;
les cabretes ne són meves;
els cabrits, del rabadà.
¿Què cerqueu per'quí, el bon jove
què hi veniu aquí a buscar?
—El vostre amor, donzelleta,
si me'l volieu donar.
—Demaneu-lo an el meu pare,
o també an el meu germà,
i sinó a la tia monja
o bé a l'oncle capellà,
que si ells vos el donaven,
per mi ben donat serà.