40 cançons populars catalanes/Els fadrins de Sant Boi

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


ELS FADRINS DE SANT BOI\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  c8^\markup{\italic{Viu}} c c
  d4 c8
  e4. ~ e4. \break
  c8 c c
  d4 c8
  e4.
  c4 r8 \break
  a8 d d
  d4 e8
  d4. ~ d4 r8 \break
  a8 b c
  d4 c8
  b8 g a16 b
  c4. \break
  a8 b c
  d4 c8
  b8 g a16 b
  c4.
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Els fa -- drins de Sant Boi
  mol -- ta fat -- xen da_n
  gas -- ten, el més pe -- tit de tots
  ne gas -- ta més que_ls al -- tres.
  Tra -- la -- rà.
  El ma -- co de la La -- ia,
  tra -- la -- rà.
  
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Els fadrins de Sant Boi
molta fatxenda gasten
El més petit de tots
en gasta més que ls altres.
 Tra-la-rà
El maco de la Lays,
 tra-la-rà.
Va vestit de vellut,
botonada de plata.
Se n'ha comprat un ram
per dâ a l'enamorada.
Se n'ha comprat un ram:
set duros d'or costava;
tres duros costa'l ram,
quatre més la lligada
Quan l'ha tingut comprat
ja no sab ont posar-se'l,
ja se'l posa al barret
per fer més pompa i gala.
Quan l'hi ha tingut posat
carrê avall se n'anava,
quan es a mig carrer
ja'n gira'ls ulls enlaire.
Ne veu la seva amor
sola que's pentinava
amb una pinta d'or,
l'escarpidor de plata.
Amb el signe que fa
coneix que n'hi té entrada.
Se'n puja escala amunt
com si fos de la casa.
Quan es a mig replà

la troba que baixava.
Li dóna'l Déu-vos-guard.
Raó no li tornava.
Ja n'hi presenta'l ram:
li fa mitja rialla;
li torna a presentar:
li fa tota plegada.
—El ram prou me l'ha pres,
l'amor no me l'ha dada.
Si no'm doneu l'amor,
feu-me'n una abraçada.
—Això no ho faré jo,
que'n fóra castigada,
castigada de Déu,
del pare i de la mare,
també dels meus germans,
dels germans i germanes,
i de tots els parents
i de la gent de casa.