40 cançons populars catalanes/El comte Arnau

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL COMTE ARNAU\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4 e8^\markup{\italic{A poc a poc}} e
  a4. c8 b gis \break
  a8 e a4 g8 fis
  g4. r8 e e \break
  g4. a8 g f
  e8 c d4 c8 d
  e2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  To -- ta so -- la feu la vet -- lla,
  mu -- ller llei -- al?
  To -- ta so -- la feu la vet -- lla,
  viu -- de -- ta_i -- gual?
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}


— Tota sola feu la vetlla, — muller lleial?
Tota sola feu la vetlla, — viudeta igual?
— No la faig jo tota sola, — comte l'Arnau,
no la faig jo tota sola, — valga-m Déu, val!
— Qui teniu per companyia, — muller lleial?
Qui teniu per companyia, — viudeta igual?
— Déu i la Verge Maria, — comte l'Arnau,
Déu i la Verge Maria, — valga-m Déu, val!
— Aont ne teniu les filles, — muller lleial?
Aont ne teniu les filles, — viudeta igual!
— A la cambra són que broden, — comte l'Arnau,
a la cambra són que broden — seda i estam.

— Me les deixarieu veure, — muller lleial?
Me les deixarieu veure, — viudeta igual?
— Massa les espantarieu, — comte l'Arnau,
massa les espantarieu, — valga-m Déu, val!
— Aont teniu les criades, — muller lleial?
Aont teniu les criades, — viudeta igual?
— A la cuina són que renten, — comte l'Arnau,
a la cuina són que renten, — valga-m Déu, val!
— Aont ne teniu els moços, — muller lleial?
Aont ne teniu els moços, — viudeta igual?
— En el llit són que reposen, — comte l'Arnau,
en el llit són que reposen, — valga-m Déu, val!
— Pagueu-los bé la soldada, — muller lleial,
pagueu-los bé la soldada, — viudeta igual.
— Tant prest com l'hauran guanyada, —comte l'Arnau,
tant prest com l'hauran guanyada, — valga-m Déu, val!
— Per ont heu entrat vós ara, — comte l'Arnau?
Per ont heu entrat vós ara, — valga-m Déu, val?
— Per la finestra enreixada, — muller lleial,
per la finestra enreixada, — viudeta igual.
— Ai, que me l'haureu cremada, — comte l'Arnau!
Ai, que me l'haureu cremada, — valga-m Déu, val!
— Solament no l'he tocada, — muller lleial,
solament no l'he tocada, — viudeta igual.
— Què es lo que us ix per la boca, — comte l'Arnau?
Què es lo que us ix per la boca, — valga-m Déu, val?
— Males paraules que he dites, — muller lleial,
males paraules que he dites, — viudeta igual.
— Què es això que us ix pels ulls, — comte l'Arnau?
Què es això que us ix pels ulls, — valga-m Déu, val?
—Males mirades que he dades, — muller lleial,
males mirades que he dades, — viudeta igual.
—I què us ix per les orelles, — comte l'Arnau?
I què us ix per les orelles, — valga-m Déu, val?
—Són flames de foc que'm cremen, — muller lleial,
són flames de foc que'm cremen, — viudeta igual.

—I què us-e surt per les mans, — comte l'Arnau?
I què us-e surt per les mans, — valga-m Déu, val?
— Les coses mal manejades, — muller lleial,
les coses mal manejades, — viudeta igual.
—Què es això que us surt pels peus, — comte l'Arnau?
Què es això que us surt pels peus, — valga-m Déu, val?
— Els mals passos que donava, — muller lleial,
els mals passos que donava, — viudeta igual.
— Què es això que hi ha a l'entrada, — comte l'Arnau?
Què es això que hi ha a l'entrada, — valga-m Déu, val?
— Es el cavall que m'espera, — muller lleial,
es el cavall que m'espera, — viudeta igual.
— Baixeu-li grana i civada, — comte l'Arnau,
baixeu-li grana i civada, — valga-m Déu, val!
— No menja gra ni civada, — muller lleial,
sinó ànimes condemnades, — viudeta igual.
— Ont vos han donat posada, — comte l'Arnau?
Ont vos han donat posada, — valga-m Déu, val?
— A l'infern me l'han donada, — muller lleial,
a l'infern me l'han donada, — viudeta igual.
— Per què allí vos l'han donada, — comte l'Arnau?
Per què allí vos l'han donada, — valga-m Déu, val?
— Per pagar mal les soldades, — muller lleial,
per pagar mal les soldades, — viudeta igual.
Feu-ne tancâ aquella mina, — muller lleial,
que dóna al convent de monges — de Sant Joan.
Quina hora es que'l gall ja canta, — muller lleial?
Quina hora es que'l gall ja canta, — viudeta igual?
— Les dotze hores són tocades, — comte l'Arnau,
les dotze hores són tocades, — valga-m Déu, val!
— Vos dic que no'm feu l'oferta, — muller lleial,
que com més me feu l'oferta, — més pena 'm dau.
Ara, per la despedida, — muller lleial,
ara, per la despedida, — dem-nos les mans.
— Massa me les cremarieu, — comte l'Arnau,
massa me les cremarieu, — valga-m Déu, val!