40 cançons populars catalanes/Els tres Tambors

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


ELS TRES TAMBORS\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a {
  \key g \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Stem #'neutral-direction = #1
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
  \partial16
  d16^\markup{\italic{Alegre}}
  g8. a16 b8. a16
  g4 r8. a16 \break
  b8. a16 b8. c16
  d4 a8 r16 b
  a8. b16 c8. b16 \break
  a4 r8. d,16
  g8. a16 b8. a16
  c8.[ b16] g8 r \break
  g4 \times2/3 {g8 fis e}
  d4 r8. d16
  g8. a16 b8. a16
  c8.[ b16] g4
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Si n'e -- ren tres tam -- bors,
  ve -- ni -- en de la guer -- ra;
  el més pe -- tit de tots
  por -- ta_un ram de ro -- se -- tes,
  ram, ram, pa -- ta -- plam,
  por -- ta_un ram de ro -- se -- tes.

 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Si n'eren tres tambors:
venien de la guerra;
el més petit de tots

porta un ram de rosetes
     Ram, rataplam
La filla del rei n'es
al balcó que's passeja.
— Vine, vine, tambor.
Dô'm aquestes rosetes.
— No us donaré jo'l ram
si no m deu l'amoreta.
— L'haveu de demanar
al pare i a la mare.
Si ells diuen que sí,
per mi no s'ha de perdre. —
Tambor se n va a trobar
al rei i ane la reina.
— Déu te guard, rei francès
Vols dar-me la filleta?
— Ix-me d'aquí, tambor,
abans no't faci pendre.
— No'm fareu pendre vós,
ni cap d'aquesta terra,
que allà en el meu país
hi tinc gent que'm defensa.
— Digues, digues, tambor:
qui es, doncs, el teu peire?
— El meu pare es el rei
de tota l'Anglaterra
— Vine, vine, tambor,
que't daré la filleta
— No m sento grat de vós,
tampoc me'n sento d'ella,
que allà en el meu país
se veuen de més belles