40 cançons populars catalanes/El mal ric

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL MAL RIC




\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key a \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial4
  c8^\markup{\italic{Moderat}} \stemDown b \stemNeutral
  a4 gis
  a4 b \break
  c8 d c \stemUp b \stemNeutral
  a4 gis
  a4 \stemDown b 
  c2 \break
  r4 b8 c
  d8 c b c
  d8 c b c \break
  d8 c \stemNeutral b a
  g4 r8. g16
  g4 a8 b \break
  c8 d c \stemDown b
  \stemNeutral b4 ais
  b2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  El mal ric s'es -- tà_en fi -- nes -- tra,
  pas -- sa_un po -- bre pe -- le -- grí;
  li diu, de -- ma -- nant al -- moi --na,
  si_es que_l vol a -- fa -- vo -- rí.
  Je -- sús i Ma -- ri -- a
  pre -- gau per -- a mi.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

El mal ric s'està en finestra;
passa un pobre pelegrí;
li diu, demanant almoina,
si es que'l vol afavorî.
 Jesús i Maria
 pregau pera mi.
—D'aquest pa que deu als goços,
si me'n dessiu un bocí?
—Mira, pobre, si t'hi baixo
te'n faré fugir d'aquí:
te faré abordar pels goços,
t'amorraré'l goç mastí.
Les molletes que li queien
el pobret les recullí.
Al cap de la mitja horeta
el pobret ja va morî.
Truca a les portes del Cel,
les del Cel i Paradís.
Bon Jesús diu a Sant Pere:
—Mira, Pere, qui hi ha aquí.
—Ai, Senyor, es aquell pobre
que'l mal ric deixà morir.
—Obre-li les portes, Pere,
les del Cel i Paradís.—
Al cap de la mitja horeta
el mal ric ja va morir.
Truca a les portes del Cel,
les del Cel i Paradís.
Bon Jesús diu a Sant Pere:
—Mira, Pere, qui hi ha aquí.
—Ai, Senyor, n'es el mal ric
que al pobret deixà morir.

—Tanca-li les portes, Pere,
les del Cel i Paradís.
Digues que vagi a les altres,
que ja les hi obriran:
sortiran deu mil dimonis
que ja l'arrocegaran;
maleía pare i mare,
que l'havien dut al món;
maleía padrí i padrina,
que l'han portat a les fonts;
maleía'l capellà
que li feu la creu al front;
maleía l'escolà
que li féu llum amb l'atxó.