40 cançons populars catalanes/El Mariner

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL MARINER\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 
}
 
\score {
 \relative c' {
  \global
  c8 c f g a g 
  f2 a4 \break
  c2 f4
  d4 c a
  c2 f4 \break
  d4 c r
  c8 c d c bes a
  g2 f4 \break
  a2 c4
  g4 f g
  a2 c4
  g4 f2\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A la vo -- ra de la mar
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla,
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla,
  que bro -- da -- va_un mo -- ca -- dor
  que_es per la rei -- na,
  que_es per la rei -- na.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
A la vora de la mar
n'hi ha una donzella
que brodava un mocador
que es per la reina.

Con n'es a mig brodar
li manca seda.
Gira 'ls ulls envers la mar:
veu una vela,
veu venir un galió
tot vora terra.
Ne veu venî un mariner
que una nau mena.
— Mariner, bon mariner,
que 'n porteu seda?
— De quin color la voleu:
blanca o vermella?
— Vermelleta la vui jo,
que es millor seda.
Vermelleta la vui jo,
que es per la reina.
— Pugeu a dalt de la nau :
triareu d'ella.
— Ai, no! No hi puc pujar:
no tinc moneda.
Lo meu pare té les claus
de l'arquimesa.
— No quedeu per diners, no,
gentil donzella;
no queden per diners, no:
prou fio d'ella.—
La donzella entra a la nau:
tria la seda.
Mentres va mercadejant
la nau pren vela.
Marinê 's posa cantar
cançons novelles:

amb el cant del mariner
s'ha adormideta,
i amb el soroll de la mar
ella's desperta.
Quan ella s'ha despertat
ja no'n veu terra:
la nau es en alta mar,
pel mar navega.
— Mariner, bon mariner,
torneu-me en terra,
que los aires de la mar
me'n donen pena.
— Això sí que no ho faré,
que heu de ser meva:
set anys ha que vaig pel mar
per vós, donzella,
cent llegües dins de la mar,
lluny de la terra.
— De tres germanes que som
só la més bella:
l'una'n porta vestit d'or,
l'altra de seda,
i jo, pobreta de mi,
de sargil negre.
L'una es casada amb un duc,
l'altra es princesa,
i jo, pobreta de mi,
só marinera.
— No sou marinera, no,
que'n sereu reina,
que jo só lo fill del rei
de l'Inglaterra.