40 cançons populars catalanes/L'hereu Riera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'HEREU RIERA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative c' {
  \key f \major
  \time 3/8
  \autoBeamOff
  \override Voice.Stem #'neutral-direction = 1
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 8
c8^\markup{\italic Alegre}
a'8 a g
c8. bes16 a8 \break
g8 f e
f8 r c
a'8 a g \break
c8. bes16 a8
g8 f e
f8 r a16 bes \break
c8 c bes16 a
d8 d bes
a8 a g
a8 r a16 bes
c8 c bes16 a
d8 d bes
a8 a g 
f8 r \bar"||"
 }
 \addlyrics {
Per -- a Sant An -- to -- ni
grans ba -- lles hi ha,
per -- a Sant Mau -- ri -- ci
tot el po -- ble_hi va.
Tra la ra la la ra la la,
tra la ra la la,
tra la ra la la la la la,
tra la ra la la.
 }
 \layout {
  indent = 0
 % ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Pera Sant Antoni
grans balles hi ba,
pera Sant Maurici
tot el poble hi va.
     Tra la ra la la la
     tra la ra la la la.
N'hi van tres donzelles:
són de l'Empordà.
L'una diu l'altra:
—I a tu qui't treurà?
Anem, donzelletes,
anem a ballar,
que l'hereu Riera
nos hi farà entrar.—
La primera dança
la'n treu a ballà,
la segona dança
la nova arribà.
— A fe, hereu Riera,
podes ben dançâ,
que la teva aimada
a la mort n'està. —
Tota la musica
de cop va parâ.
— Perdonin, senyores,
que me'n tinc d'anâ,
que la meva aimada
a la mort n'està. —
Agafa'l gambeto:
al braç se'l tirà;
agafa'l sombrero:
per plaça se'n va;

dóna un tom per plaça
sombrero a la mà;
se'n va dret la casa
que ell solia anar.
Se n'entra cap dintre
sens dir-ne qui hi ha.
Tot pujant l'escala
la sent sospirà.
— Déu vos guard, Maria.
Maria, com va?
Per a mi, Riera,
molt malament va:
febre nit i dia
que'm cuida matâ. —
Gira'ls ulls en terra,
se'n posa a plorâ.
— Què'n plores, Riera?
No'n tens de plorâ:
tinc una germana:
t'hi podras casâ.
Si ella no t'agrada,
pel món prou n'hi ha.
Les joies que porto
les hi podras dâ.
A la Verge del Carme
li vaig demanâ
que si curaria
l'iré a visitâ.
— Per a mi, Maria
cap més n'hi haurà. —
Se'n gira d'esquena,
a l'iglesia va:

davant d'un Sant Cristo
se'n va agenollâ,
— Senyor, que m'ajudi,
si'm vol ajudâ:
que'm torni l'aimada
que a la mort n'està. —
Al cap dels nou dies
Maria's llevà:
a les tres setmanes
se varen casâ.