40 cançons populars catalanes/El Mestre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL MESTRE
\version "2.14.2"
\header {
  tagline = ""

}
global = {
  \key c \major
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Stem #'neutral-direction = #1
}
  
\score {
  \relative a' {
    \global
    a8^\markup{\italic Moderat} b c a4 g8
    \bar"||" \time 3/8
    e4 e8 \break
    \time 6/8 
    a8 b c a4 g8
    \bar"||" \time 3/8
    e4.
    \bar"||" \time 6/8
    d8 e cis d4 f8
    \time 3/8
    g4 g8
    \bar"||" \time 6/8
    a8 b c a8. g16( f8)
    \bar"||" \time 3/8
    e4\fermata d8 \break
    e8 g16[ f] e[ d]
    e8 c d
    e g16 f e d \break
    e8 c d
    e8 c d
    e4\fermata a8
    c8 b gis \break
    e8 g f
    e8 g16 g f f
    e4.\fermata
    \bar"|."
  }
  \addlyrics {
    El pa -- re i la ma -- re
    no'm te -- nen si -- nó_a mi,
    me fan a -- nar_a l'es -- co -- la
    a_a -- pen -- dre de lle -- gî.
    Més, ai! a -- ra tom
    pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- cle -- na,
    tum -- pe -- na tum -- pí.
    Més, ai! a -- ra tom
    pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- clon.
  }
  \layout {
    indent = 0
%    ragged-last = ##t
    line-width = 110
    \context {
      \Score
      \remove "Bar_number_engraver" 
    }
  }
  \midi{
    \context {
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
    }
  }
}

El pare i la mare
no'm tenen sinó a mi,
me'n fan ana a l'escola
a apendre de llegî.
Més, ai! ara tom
patantom xiribiriclena,
tumpena tumpí.
Més, ai! ara tom
patantom xiribiriclon.
El mestre que m'ensenya
s'ha enamorat de mi.
Me'n diu:—No't facis monja,
que't casaras amb mi —
Jo n'hi faig de resposta
que no l sabré servî.
—Tu faras com les altres:
quan me veuras venî
me'n pararas la taula,
m'hi posaras pa i vi,
les estovalles blanques
com el paper més fi
A cada cap de taula
un brot de llessamí —
El mestre va a la guerra
a servî l rei Felip
M'han dit que tornaria
quan serà'l bruc florit.
Me'n ve una gran tristesa.
A l'horta jo n'aní,
a l'horta del meu pare,
que n'hi ha un tarongí.
La soca n'es de plata,

les branques són d'or fi.
A la branca més alta
hi canta'l francolí,
a la branca més baixa
lo poput hi fa niu.
El francolí ja canta,
i amb son llenguatge diu:
—Què'm darieu, senyora,
si'l mestre fes venir?
Te'n daria Tolosa,
la meitat de París.