40 cançons populars catalanes/El Mestre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL MESTRE
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 6/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  a8^\markup{\italic Moderat} b c a4 g8
  \bar"||" \time 3/8
  e4 e8 \break
  \time 6/8 
  a8 b c a4 g8
  \bar"||" \time 3/8
  e4.
  \bar"||" \time 6/8
  d8 e cis d4 f8
  \time 3/8
  g4 g8
  \bar"||" \time 6/8
  a8 b c a8. g16( f8)
  \bar"||" \time 3/8
  e4\fermata d8 \break
  e8 g16[ f] e[ d]
  e8 c d
  e g16 f e d \break
  e8 c d
  e8 c d
  e4\fermata a8
  c8 b gis \break
  e8 g f
  e8 g16 g f f
  e4.\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  El pa -- re i la ma -- re
  no'm te -- nen si -- nó_a mi,
  me fan a -- nar_a l'es -- co -- la
  a_a -- pen -- dre de lle -- gî.
  Més, ai! a -- ra tom
  pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- cle -- na,
  tum -- pe -- na tum -- pí.
  Més, ai! a -- ra tom
  pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- clon.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

El pare i la mare
no'm tenen sinó a mi,
me'n fan ana a l'escola
a apendre de llegî.
Més, ai! ara tom
patantom xiribiriclena,
tumpena tumpí.
Més, ai! ara tom
patantom xiribiriclon.
El mestre que m'ensenya
s'ha enamorat de mi.
Me'n diu:—No't facis monja,
que't casaras amb mi —
Jo n'hi faig de resposta
que no l sabré servî.
—Tu faras com les altres:
quan me veuras venî
me'n pararas la taula,
m'hi posaras pa i vi,
les estovalles blanques
com el paper més fi
A cada cap de taula
un brot de llessamí —
El mestre va a la guerra
a servî l rei Felip
M'han dit que tornaria
quan serà'l bruc florit.
Me'n ve una gran tristesa.
A l'horta jo n'aní,
a l'horta del meu pare,
que n'hi ha un tarongí.
La soca n'es de plata,

les branques són d'or fi.
A la branca més alta
hi canta'l francolí,
a la branca més baixa
lo poput hi fa niu.
El francolí ja canta,
i amb son llenguatge diu:
—Què'm darieu, senyora,
si'l mestre fes venir?
Te'n daria Tolosa,
la meitat de París.