Mariagneta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


MARIAGNETA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key a \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  e8
  \tupletDown \times 2/3 {a8 b c} d e
  c16[ b] a4 e8 \break
  \times 2/3 {a8 b c} d c
  b4 r8 d
  \stemDown \tupletUp \times 2/3 {d8 c b} \stemNeutral c8 a \break
  gis8 e r e'
  \stemDown \times 2/3 {e8 d c} b c
  \bar"||" \time 3/4 \stemNeutral
  \tupletDown \times 2/3 {a8 b c} d8. c16 b8 a
  \time 2/4 gis8 e r e'
  \tupletUp \times 2/3 {e8 d c} b c
  a4 r8
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  Ai, a -- déu, Ma -- ri -- ag -- ne -- ta,
  prin -- ci -- pi del meu so -- frir.
  Tu ro -- bes el cor als ho -- mes
  i_a -- mi_m fas pe -- ná_i mo -- rir.
  Ai, a -- déu, Ma -- ri -- ag -- ne -- ta,
  prin -- ce -- sa dels meus sos -- pirs.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
¡Ai, adéu, Mariagneta,
principi del meu sofrir!
Tu robes el cor als homes

i a mi'm fas penâ i morir.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
princesa dels meus sospirs!
Ton amant es a la porta,
que no espera sinó'l sí;
no desconsolis tos pares
per a aconsolar-me a mi,
que jo ja me'n faré frare
de l'ordre del caputxí.
Quan ne siguis casadeta
ja m'ho enviaras a dir:
m'enviaras una lletra
com te va amb el teu marit;
jo te n'enviaré una altra
com me va en el monestir.
Si tens una criatura
deixa-me-li ser padrí:
si no m'ha estimat la mare,
que al menos m'estimi'l fill.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
princesa dels meus sospirs!
Un dia, dient la missa,
ja la carta'n veu venir.
Excuses de besâ a terra,
ja la carta va cullir;
la missa mai s'acabava
per a poder-la llegir.
Al sobrescrit de la carta
ja n'arrenca un gran sospir.
—Agneta de mes entranyes,
si pogués tenir-te aquí,
que després d'haver-te vista

no m sabria greu morir.—
Quan la missa es acabada
la lletra cuita a llegir:
tot just era a mig llegir-la
n'arrencava un gran sospir
¡Ai, adéu, Mariagneta,
que jo me 'n sento morir!