Acta de concòrdia del Parlament de Catalunya (S.XV)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Acta de concòrdia del Parlament de Catalunya (S.XV)
les Corts Catalanes
 Baixa

  Com lo Parlament ab gran desig cobteig anar avant e provehir en los casos e articles en un memorial laltre jorn en lo dit Parlament acordat contenguts ço es en la deffensio de la terra, en la justicia e lo be del general, e altres coses toquants lo be de la cosa pública del dit principat: e per algun debat e questio per lo nombre de les persones sobre los dits articles deputadores siá differit en los dits actes fins açi provehir pretenents lesio de lurs privilegis e libertats segons par en diverses cedules dessus en lo present proces contengudes: per tant lo dit Parlament vistes les cedules novellament donades per los egregi comte de Prades e lo molt noble baro comte de Cardona, mossen Galceran de Rosanes, e mossen Dalmau Gaçirera e altres en la dita cedula nomenats, e per lo vezcomte Dilla per si, e altres barons e nobles en la cedula per ell offerta nomenats e per mossen Berenguer Dolms, cavaller, per sí e per altres cavallers e homens de paratge en la cedula mencionats, e per Nazbert Gatrilla, donzell, per sí e per alguns cavallers e homens de paratge de Empurda per ell offerta mencionats: considerant lo dit Parlament com tots los dits cedulants desigen esser en avant procehit en los dits articles e cases e que tot cuytar hi es triga no desigan prejudici de alguns de dit Parlament en lurs libertats e privilegis preteses: ordona ab comuna concordia per squivar prejudici a tots los dits cedulants e a qualsevol altres del dit Parlament la present e tantost subseguent salvetat. Lo present Parlament, e tots e sengles convocat en aquell protesten, salven e volen que per los actes que son fets os fan de present, os farán en esdevenidor en aquell no sia fet o engendrat directament o indirecta, tácitament o expressa algun prejudici o derogacio a ells o á alguns dels staments o condicio lurs ne adquisit dret a algun o a alguns dels convocats en lo dit Parlament ne a altres de lur condicio en general o singular: e singularment que per nombre, eleccio o nominacio de persones o en altra manera no sia feyt o engendrat prejudici al privilegi del bras que los cavallers o gentils homens haver pretenen, ans romemguen quescuns en lur plen dret, us e posesio si e en axí com eren ans del dit Parlament, axí en propietat com en us, com en possessio, com en tot altre dret a ells e quescuns dells en qualsevol manera e forma pertanyent, e axi com mils pot esser dit, cogitat e expresat. E axí ells tots e sengles dessus dits en lo dit Parlament convocats per pacte expres concordablament e voluntaria e de certa sciencia ho prometen e stipulen los uns als altres ab bona fe e sens enguan e frau en mans del notari davall scrit en nom dels absents e de tots aquells de qui es o será o pot esser interes: e premesa la present salvetat ordona en los dits actes e altres qualsevol quis hajen es dejen fer en lo present Parlament de continent e per avant pus a deguda conclusio esser procehit ço es en la manera seguent: que fetes eleccions e nominacions de persones apart per quescunes condicions del dit Parlament, e fetes e continuades per los dits notaris lo Parlament en general e nomenar las eleccions fetes en nom de tot lo dit Parlament, e axí se haguen a continuar per los notoris.

Fonts[modifica]Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)