Vés al contingut

Acte de concòrdia del Parlament de Barcelona (29-10-1410)

De Viquitexts
Acte de concòrdia
Parlament de Barcelona

Lo parlament del principat de Cathalunya per gracia de nostre Senyor Deu açi congregat ab bona unitat é concordia per acte de parlament valedor é de ací avant servador fa statueix é ordona les coses seguents. - Primerament que lo parlament ha elegides é elegeix XII persones, ço es IIII de cascuna condicio les quals hajen ansia é carrech de encerquar, veure, saber é promoure quines é quals coses han mester los missatgers qui deuen esser tramesos en los regnes de Arago é de Valencia per part del principat de Cathalunya ne quins memorials ó instruccions los deven esser fets é totes altres coses que sien opportunes ó necessaries per expedicio dels presents negocis les quals XII persones son les seguents: - Primerament, per la condicio de la Sgleya larquebisbe de Tarragona, mossen de Vich, misser Johan Siurana, prior de Tortosa, mossen Bernat de Sanctamans. Per la condicio militar lo comte de Cardona, mossen Pere de Cervelló, mossen Dalmau Sacirera, mossen Berenguer Dolms. Per la condicio real en Guillem Oliver, de Barchinona, en Bernat Olzinelles, de Leyda, en Jacme Granell, de Tortosa, en Pere Garat, de Perpenya, sindichs. - Encara mes lo dit principat per semblant acte mateix de parlament inviolablement servador é tenidor fa, statueix é ordona treua general é voluntaria entre les persones qui huy entrevenen en lo dit parlament é de aci avant hi entrevendran ad invicem apres que en aquella fermat hauran duradora, tenidora é observadora tant com lo present parlament durará é trigará, é un mes apres dins la present ciutat de Barchinona é dues legues fora aquella á cascuna part: la qual treua sie dictada é ordenada largament per les XII persones dessus prop nomenades, é que sie fermada divendres primer vinent ab sagrament per les persones ecclesiastiques, é ab sagrament é homenatge per les altres.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)