Ban de prohibició de l'alienació dels béns als moriscos del Regne de València (01-10-1609)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Ban de prohibició de l'alienació dels béns als moriscos del Regne de València (01-10-1609)
Felip III de Castella
Poc després de l'ordre d'expulsió dels moriscos del Regne de València, els van prohibir la venda de llurs béns, segons consta al següent ban.
Download-icon.svg Baixa

Ara ojats queus notifiquen y fan á saber de part de la Sacra, Catolica Real Magestad, é per aquella de part del Illustrissimo y Excellentissimo Señor D. Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena, Señor de les Viles de Pinto y Ynes, Comanador de Montizon y Chinclana, Loctinent y Capita General en la present ciutat y regne de Valencia.

Que per cuant los moriscos del present regne, que en execució del orde y manament de Sa Magestat se han de embarcar, encara que es just ques valguen de alguna cosa de sos bens pera passar son viatge, empero han feyt y fan tan gran abús de vendre aquells, que sols per arribar á dinés, los venen tots de tal manera, que lo que val cent, donen per deu: lo que no sols es contra la intencio de Sa Magestad y dels ordens y manaments Reals, pero encara en perjuhi dels crehedórs y dels Senyors dels llochs, y se han seguit, y se esperen seguir altres perjuhins y danys irreparables. Y perque los dits moriscos sapien quins bens y coses poden vendre y quins ó cuals no; perço Sa Excellencia ab vot y parer dels nobles, magnifichs y amats Consellers de Sa Magestad, Regent la Real Cancellería y Doctors del Real Consell, proveheix, ordena y mana que los dits moriscos puguen vendre tots y cualsevol bens que aquells tinguen, exceptat que no puguen vendre ni en altra manera dispondre de les coses y bens seguents; ço es, de bestiars, axi grosos com menuts, cavalcadures, forments, ni altres grans alguns, oli, cases, terres, encara que sien franques y en realenchs, censals, debitoris, ni deutes, drets ni accions sots decret de nullitat etc... [omés en l'edició de 1851]

Die primo mensis octobris anno 1609 retulit Pere Pi trompeta Real y publich de la present ciutat de Valencia, ell dit dia haver publicat la present publica crida en la dita ciutat de Valencia y llochs acostumats etc.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)