Vés al contingut

Cèdula de recusació de Violant d'Aragó contra alguns individus del Parlament de Barcelona aliens a la successió

De Viquitexts
Cèdula
Violant d'Aragó

Les coses divinals han en sí tanta e tan gran perfecció que humanitat nos pot rependre de algun defalliment e per ço les ordinacions de Deu son fermes et stables eternalment, mas aquelles dels homens on fragilitat humana ha tant defallit, que les una per afecció privada, los altres per preu, los altres per ambicions, no reten a egual juhi en aquelles virtuts de saviesa deu obrar majorment lla on penja lo estament de la cosa eublica ab conservació de la innada fé et naturalesa de tots los subdits de la corona Darago e nos deu perpetuar cogitacio rahonable que en religio de prudents haja tant defalliment, que per desordenat voler de la creatura, lom oblida la temença de Deu, ni a perfeccio stranya dampnar si mateix ni per comport daltri denigrar sa propia honor e de tota la posteritat. Nis deuria presumir lo contrari en loch de tanta prudencia, com es aquest loable Parlament on se tracte de cosa tant urgent et de tant gran preu niy deu esser negun comportar: per ço la molt alta senyora regina dona Yolant, del molt alt princep et senyor D. Johan Darago, de gloriosa memoria quondam muller havent clara conexença per obres exteriors com en aquelt Parlament entrevenen persones notoriament sospitoses a les parts contendents per sospita importable, les quals, per actes publichs et notoris, continuats voluntariament per aquells a part de fora demostren publicament et continuada parcialitat et passio, manifestes a propi interes ab affeccio privada, segons que aço es pus que notori et importable, no solament a les parts de qui es interes mas encara a tota la cosa publica é al benefici daquella: e per ço no podentse mes avant supportar en lo dia ques contave XVI del present mes la dita senyora offeri et doná a vosaltres reverents, nobles et honorables senyors lo principat de Cathalunya en aquest loable Parlament representants una cédula en effecte continent que tals persones no permetessets entre vosaltres entrevenir, ni sofferissets donar veu en especial en toquans la general successio de la corona Darago com tota disposicio de dret et de bona raho les haja avorides de vot et de juhi en tots affers o negocis encara pochs quant mes en aquest on se tracten los intermedis de la exquisicio e conexenza del vertader rey et senyor, lo qual fet ha en sí qualitat propria, no solament que si faça justicia mas encara et precipuament ques faça justicia tota suspicio et frau cessant rahonablement: et aço deu romanir en clar et notori a tot lo mon per tal que a trobat per tots los regnes e terres en semps ajustats per justicia a qui pertany la dita reyal corona Darago, aquell e no altri sia rey et senyor et los altres contendents vajen a part de fora et hajen esser rahonablement contents del juhi: e axí que la terra haja dues coses ensemps vertader rey et senyor e reposada pau als pobles qui procehirá de la dita justicia e egualtat del juhi. Aquestes coses no poden concorrer ni haver stabilitat rahonable si procurador de les parts contendents, vassals stipendiats, familiars, domestichs, e encara ambaxadors daquelles at part publica, fahents entrevenen entre vos: per tal vegada la dita senyora reina per interes dels infants et descendents del dit senyor rey D. Johan, rey et senyor vostre, als quals la reyal corona Darago pertany o afferma pertanyer per pura et clara justicia, o Bernat de Gallach trames a vosaltres ab especial manament de la dita senyora en aquests scrits vos requer que les dites persones vullats expellir et foragitar de vostre loable Parlament e actes en aquell fahedors tant com dels intermedis e actes de la dita successio e incidents daquella entre vos se tractará la condicio de les quals persones es clara et indubitada a vosaltres per actes publichs e en altra manera per notorietat de fet: requirentvos a cautele ne rcebats deguda informacio per vostra descarrech, en altra manera si aço dilatats pus avant e ab aquest perjudici al volens enantar, la dita senyora reina protesta del dret dels dits infants o daquells de qui es o será interes, et de averne recors al general ajust fahedor de tots los regnes ab lo principat et alias axi com deja e requer que la present cédula e laltra de la qual dessus es feta mencio sien continuades en lo proces del dit Parlament per tots los scrivans e sien fetes carta e cartes publiques et liurades a aquesta part per conservacio del dret de aquells daqui es o será interes.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)