Cançó de l'infant

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CANÇÓ DE L'INFANT
 { \key g \minor \tempo \markup {\italic {Com breçant}} \time 6/8
  r4. g'8. fis'16 g'8 a'8. (bes'16) 
  c''8 bes'4 a'8 \bar "|" \break g'4        % a l'infant .. 
  r8 g'8. fis'16 g'8 a'8. (bes'16)         % tot mort ...
  c''8 bes'4 a'8 \bar "|" \break g'8        % i tot gelat
  r8 d''8 d''4 c''8 bes'8. a'16          % comprem-li ..
  bes'8 c''4 d''8 \bar "|" \break bes'8. a'16    % puix ..
  g'8 fis'4 g'8 a'4.~ a'8               % no té vestit
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % Fill de ..
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 d''8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16  % en l'establia
  g'8 fis'4 fis'8 g'4.~ g'8             % n'és nat anit
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % si l'infant plora
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 a'8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16 % i la senyora
  g'8 fis'4 ees'8 d'4.~ \fermata d'8         % tristeta està
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % Fem-li cosetes
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 a'8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16    % ben boniquetes
  g'8 fis'4 fis'8 g'4. \fermata \bar "||"        % ja callarà
 }
 \addlyrics {
  Què li da -- rem 
  a l'In -- fant nat,
  tot mort de fred 
  i tot ge -- lat?
  Com -- prem -- -li ro -- ba,
  puix és tan po -- bre,
  no té ves -- tit.
  Fill de Ma -- ri -- a,
  en l'es -- ta -- bli -- a
  n'és nat a -- nit.
  Si l'In -- fant plo -- ra
  i la se -- nyo -- ra
  tris -- te -- ta‿es -- tà?
  Fem -- -li co -- se -- tes
  ben bo -- ni -- que -- tes:
  ja ca -- lla -- rà.
 }

¿Què li darem a l'infant nat,
tot mort de fret i tot gelat?
Comprem-li roba,
puix es tant pobre,
no té vestit.
Fill de Maria,
en l'establia
n'es nat anit


 ¿Si l'infant plora

 i la Senyora
 tristeta està?
 Fem-li cosetes
 ben boniquetes:
 ja callarà.

Una joguina li vui comprar
perquè tot sol puga jugar.
Una campana
de bona gana
li compraré;
un vestidet
bergansinet,
tot vindrà bé.

Li comprarem també turrons
sucats amb sucre que sien bons;
neules torrades,
amb mel-melades
i alguns confits,
perquè aixís puga
amb ses dolçuries
passar la nit.

Fruita novella li vui comprar:
pomes ni peres poden faltar,
alguna figa
dolça i pansida,
raims gromets;
jo tinc melons
que tots seran bons
per fê un presentet.

Si amb aquestes no vol callar,
se'n pot sa mare aconsolâ,
i a Josep crida
amb agonia,
dient-li:—Espòs,
preneu-lo en braços:
veurem si acas
callarà amb vós.

Quan el bon vell sent que plora tant,
diu:—Pel cert no puc sofrir-ho tant,
fa més d'una hora
sento que plora
amb gran clamor.—
Diu a Maria
amb agonia:
—Me trenca'l cor.