Cansons de la terra - Volum I/Catarina

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaCATARINA.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

ignore = \override Staff.NoteColumn #'ignore-collision = ##t
global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key es \major
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Staff.Stem #'neutral-direction = #-1
 \override Staff.TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
 \override Staff.TupletBracket #'direction = #1	
}

% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 g8 g
 c4 ~ c8 es8^\( d c \break
 b8 \stemDown g \stemNeutral c4\) ~ c8 b
 c8 d c b^\fermata \times 2/3 {bes4 bes8} \break
 \time 2/4
 \stemUp
 \times 2/3 {bes4 as8} \times 2/3 {g4 f8}
 es8 r g r
 \times 2/3 {bes8_\( a bes} \appoggiatura d8 \times 2/3 {c4 bes8} \break
 g8\) r \times 2/3 {bes4 c8}
 \stemDown
 \times 2/3 {bes4 as8} \times 2/3 {g4 f8} \break
 \stemUp
 es8 r g r
 \times 2/3 {bes_\( a bes} \appoggiatura d8 \times 2/3 {c4 bes8}
 g4\)^\fermata \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemDown
 r4
 <c g'>4 q q
 <d g>4 <es g> <d f g>
 <c es g>4 <g d' g>\fermata
 <<
\ignore
  {
   \stemDown
   des''4^\( 
   c\)^\( bes\)^\(
   \once \override Stem #'transparent = ##t
   g8\) d8\rest
  }\\
  {
   e4^\( 
   f\)^\( bes,\)^\(
   es8\) s8
  }
 >>
 <c es>8 r
 <<
  {
   \stemDown
   g'4^\( f\)^\(
\once \override Stem #'length = #'14
   es8\) d8\rest
  }\\
  {
   <g, bes es>4^\( <g bes d>\)^\(
   \once \override Stem #'transparent = ##t
   es8\) s8
  }
 >>
 <<
  {
   \stemDown
   des''4^\( 
   c\)^\( bes\)^\(
   \once \override Stem #'transparent = ##t
   g8\) d8\rest
  }\\
  {
   e4^\( 
   f\)^\( bes,\)^\(
   es8\) s
  }
 >>
 <c es>8 r
 <<
  {
   \stemDown
   g'4^\( f\)^\( 
   es4\)\fermata
  }\\
  {
   \stemDown
   <bes es>4^\( es\)^\( 
   f,4\)
  }
  \\
  {
   \stemDown
   s4 bes^\(
   es,4\)
  }
 >>

}

lletra = \lyricmode {
Ca -- ta -- ri -- -- -- -- na 
se_n' pen -- ti -- na,
tin_ tan a -- mo -- ro -- sa,
á des -- so -- ta d'un tor -- rent
tin, tan a -- mo -- ro -- sa -- ment.
á des -- so -- ta d'un tor -- rent
tin, tan a -- mo -- ro -- sa -- ment.
}

% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
\partial4
s4^\markup{\italic{con gesto}}
s2.
s2.^\cresc
s4^\dim s4\!}

% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
\partial4
s4
s2.
s2.^\< 
s4^\> s4\!}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {AND_QUASI ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Catarina se 'n pentina,
 tin, tan amorosa,
á dessota d' un torrent
 tin, tan amorosament.

Cada cabell que se 'n trenca
 tin, tan amorosa,
malehia 'ls seus parents
 tin, tan amorosament.

Malehia pare y mare
 tin, tan amorosa,
son marit primerament
 tin, tan amorosament.

Son marit se l' escoltava
 tin, tan amorosa,
aquest enrahonament
 tin, tan amorosament.

— Calla, calla Catarina
 tin, tan amorosa,
ja 't farè mudá' d' intent
 tin, tan amorosament.

«Quan eras á casa 'ls pares
 tin, tan amorosa,
anavas ben malament
 tin, tan amorosament.

«Ne duyas vestit de borras

 tin, tan amorosa,
ab pedassos mes de cent
 tin, tan amorosament.

«Ara dus vestit de seda
 tin, tan amorosa,
brodat ab un fil d' argent
 tin, tan amorosament.

«Anavas á guardá cabras
 tin, tan amorosa,
per aquell bosch y torrent
 tin, tan amorosament.

«Anavas descalsadeta
 tin, tan amorosa,
trepitjantne gebre y neu
 tin, tan amorosament.

«Tenias cotxe de fusta
 tin, tan amorosa,
y ara 'l tens d' or y d' argent
 tin, tan amorosament.

«Catarina, Catarina
 tin, tan amorosa,
ja 't passará aquest bon temps
 tin, tan amorosament.

«Ara dus vestit de seda
 tin, tan amorosa,
brodat ab un fil de argent
 tin, tan amorosament.

«Tu durás vestit de borras
 tin, tan amorosa,
ab pedassos mes de cent
 tin, tan amorosament.

«Tornarás á guardar cabras
 tin, tan amorosa,
per los boschs y los torrents
 tin, tan amorosament.

«Anirás descalsadeta
 tin, tan amorosa,
trepitjantne gebre y neu
 tin, tan amorosament.


NOTA.


Entre las cansons provensals n' hi ha ana que du 'l mateix responement, responement molt conegut á Fransa per cantarse en la cansò la Vieille.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
La vielho s' en vai es dansos
s' asseto pres d' un galant,
 tant amourouso,
s' asseto pres d' un galant
 tant amourousament.
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
La vielho se mett' á rire
li mouestro doues dents davant,
 tant aumourouso
li mouestro doues dents davant
 tant amourousament.