Cansons de la terra - Volum I/La filla del martxant

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA FILLA DEL MARTXANT.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key e \major
 \time 6/8
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 b8^\markup{\italic{con espressione}}
 cis4 b8 gis4 a8 \break
 b4. ~ b8 r b
 cis4 b8 gis4 a8
 b4. gis8 r b \break
 b4 a8 fis4 gis8
 e4. ~ e8 r gis
 gis4 gis8 gis4 b8 \break
 \stemUp b4 a8 fis gis fis
 e4 r8 \bar "||" gis a gis \break
 e4 gis8 gis4 b8
 b4 a8 fis gis fis
 e4. ~ e8 r8
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r8
 \stemUp
 \repeat unfold 4 {<e, e'>8_( b' e) gis_( e b)}
 <dis, dis'>8_( b' fis') a_( fis b,)
 <e, e'>8_( b' e) gis_( e b)
 <cis, cis'>8_( cis' e) gis( e cis)
 \stemDown
 <fis, fis'>8( cis' <fis a>) \stemUp <b,, b'>( b' <dis a'>)
 <e, e'>8( b' e) \stemDown gis( e b)
 \stemUp
 <cis, cis'>8_( cis' e) \stemDown gis( e cis)
 <fis, fis'>8( cis' <fis a>) \stemUp <b,, b'>(\noBeam \stemDown b' <dis a'>)
 <e gis>4. ^~ q8 r8
 
 
}

lletra = \lyricmode {
 La fi -- lla del mart -- xant_
 di -- uhen qu'es la mes be -- lla
 no_es la mes be -- lla no_
 qu'al -- tras n'hi ha sens e -- lla,
 la bi -- ron -- don,
 la bi -- ron -- don
 qui -- na don -- ze -- lla,
 la bi -- ron -- don.
}
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8^\p}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s8^\p
 \repeat unfold 7 {s4._\sustainOn s4 s8\sustainOff}
 \repeat unfold 2 {s4\sustainOn s8\sustainOff}
 \repeat unfold 2 {s4._\sustainOn s4 s8\sustainOff}
 \repeat unfold 2 {s4\sustainOn s8\sustainOff}
}
right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


La filla del martxant—diuhen qu' es la mes bella
no es la mes bella no—qu' altras n' hi ha sens ella,
 labirondon,
 labirondon, quina donzella,
 labirondon.

Quan ella va á sarau—se posa boniqueta,
lo faldellí bermell—enribetat de negre,
 labirondon,
 labirondon quina donzella,
 labirondon.

La'n trauhen á ballar;—á la dansa primera,
lo ballador li diu:—Amor sou pesanteta.
-En que m' ho coneixéu?—Be es prou de ben coneixe,
la cintureta 'us creix—y 'l davantal s' aixeca,
y el faldellí bermell—d' un pam no 'us toca á terra.
-Culliu aixó Joan,—tirého á la riera.
-Tiréuli vos amor—qu' aixó no es cosa meva.
Los pescadors del rey—pescan á la ribera,
n' han pescat un infant—bonich com una estrella.
De tan bonich que n' es—lo portan á la reyna.
Lo fill del rey ho sap—y la fa presonera.
-Calléu, calléu amor—que 'n seréu presonera:
á la presò del rey—vos seréu la mes bella,
vos hi estaréu set anys—no 'n veuréu cel ni terra.
Al cap de los set anys—treu lo cap en reixeta:
la veu un passatger—que s' ha enamorat d' ella....
-Tornéu demá al matí—la veuréu vestideta,
vestideta de blanch—ab lo butxí darrera,
Lo Sant Crist á las mans—cantant lo miserere.

Quan ella va passar—davant de casa seva,
ne va arrencá un gran crit:—¡Válgam Deu, mare meva,
si m' haguesseu casat—al cap de la quinzena!

Variant.
Vers 19

—Al cap de los set anys—treu cap á la finestra,
ne véu passá' un baylet—que n' era de sa terra.
—Baylet, lo bon baylet—¿que hi fan á aquellas terras?
—De des que vos no hi sou—hi ha hagudas moltas guerras,
los barcos van per mar,—las galeras per terra.