Cansons de la terra - Volum I/Los romeus

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLO ROMEU.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

%Elements globals
global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/8
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 a8
 <gis b>4 a8
 <gis b>16[ <a c>] <b d>8. <a c>16 \break
 <gis b>8 q a
 <gis b>8 q a
 <gis b>16[ <a c>] <b d>8. <a c>16 \break
 <gis b>8[ a] <e g>
 <f a>8 q <e g>
 <<{a16[ b a8] g}\\{f4 d8]}>> \break
 <c e>16[ <d f>] <e g>8 q
 <f a>4 <e g>8
 <<{a16[ b]}\\f8>> <a c> <gis b> \break
 <<a4\\a>> \bar"||" <fis a>8
 <g b>4 <fis a>8
 <<{b16[ c]}\\g8>> <g b>8 <d g> \break
 <c e>16[ <d f>] <e g>8 r
 <f a>4 <e g>8
 <<{a16[ b]}\\f8>> <a c>8 <gis b>
 <<a4\\a4>> \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 s8
 \repeat unfold 2 {e4. e s}
}

esqB = \relative c {
 \global
 <a a'>8
 \repeat unfold 2 {
  e'8 d c
  b8 gis a}
 \alternative {
  {e'8 e f}
  {e8 <a, e'> \stemUp <c, c'>\noBeam }
 }
\stemDown
 <f f'>8 <a a'> <c c'>
 \stemUp
 <f, f'> <d d'> <b b'>
 <c c'> q q
 \stemDown
 <f f'> <a a'> <c c'>
 <f c> <e e'> <e d>
 <a c>4 <d,, d'>8
 <g g'> <b b'> <d d'>
 <g, g'>\noBeam \stemUp <d d'> <b b'>
 <c c'> q q
 \stemDown
 <f f'> <a a'> <c c'>
 <f c'> <e e'> <e d'>
 <a c>4
}

esq = <<\esqA \\ \esqB>>

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Lo8 Ro4 -- meu8 y la8. Ro16 -- mi8 -- a
 van á Mis -- sa á Mont8. -- ser16 -- rat,4
 La8 Ro -- mi -- a8 va4 des8 -- cal -- sa
 lo Ro4 -- meu8 va des -- cal -- sat.4
 Qui8 de4 la8 Ver -- ge con -- fi -- a
 may que4 -- da8 de -- sam -- pa -- rat.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Lo roméu y la romeua—van á missa á Montserrat,
la romeua va descalsa—lo roméu va descalsat.
 Qui de la Verge confia
 may queda desamparat.

La romeua está prenyada,—no sap l' hora del seu part;
se 'n gira cap endarrera:—Ay que 'n sò lluny de vehinat!
 Qui de la Verge confia
 may queda desamparat!

Se 'n gira cap á má esquerra—no 's troba ningú al costat:
se 'n gira per la má dreta—troba una dona al costat.
Tan bon punt com la va veure—deslliurá de un bell infant.
—Qui sou vos la bona dona—que tan prest m' havéu aydat?
—Jo sò la verge Maria—princesa de Montserrat.
—Si sou la verge Maria—lo meu fill vos siga dat.
Jo 'us lo dono mon fill, Verge,—jo 'us lo dono de tot grat,
féulo bisbe, ó bè canonge—ó bè abat de Montserrat.
—No 'l vull bisbe, ni canonge,—ni abat de Montserrat,
será un angelet del cel—que cantará al meu costat.

Variant.
Vers 10.

—Si sou la Verge María—prenéume lo meu infant,
véuse aqui lo meu fillet,—prenéulo per caritat.