Cansons de la terra - Volum I/La dama de Tolosa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA DAMA DE TOLOSA.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4. = 80
 \key a \minor
 \time 6/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 e8 e
 a8_\([ b] c\) b_\([ d] gis,\) \break
 b8_\( a4\) r8 c b
 a8_\([ gis] a\) a_\([ b] c\) \break
 b8_( e,4) r8 e e
 \repeat volta 2 {
  a8_\([ c] b\) a_\([ g] e\) \break
  g8_\( f4\) r8 f f
  e4 e8 e_\([ gis] b\) \break}
 \alternative {
  {a4. r8 e e}
  {\override Score.VoltaBracket #'transparent = ##t a4. ~ a8}
 }
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerraA
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 d8\rest d8\rest
 a'4 e8 gis4 e8
 a4 e8 a4 e8
 f4 e8 dis4 dis8
 e4 b8 s4.
 \repeat volta 2 {
  a'4 e8 s4.
  d4 a8 s4.
  e'4 e8 e4 e8}
 \alternative {
  {a4 e8 s4.}
  {a4 e8 s8}
 }
}
% partitura ma esquerraB
esqB = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 s4
 \set Timing.beatStructure = #'(2 1 2 1)
 \slurUp
 a16 <c e> q q e, q gis <d' e> q q e, q
 a16 <c e> q q e, q a q q q e q
 f16 <c' e> q q e, q dis q q q dis q
 e16 <gis b> q q b, q e,[( e') gis,( gis'!) b,( b')]
 \repeat volta 2 {
  a16 <c e> q q e, q a,[( a') b,( b') cis,( cis'!)]
  d,16 <f a> q q a, q d([ d') c,( c') b,( b')]
  e,16 <a c> q q e q e <b' d> q q e, q}
 \alternative {
  {a16 <c e> q q e, q a,[( a') c,( c') b,( b')]}
  {a <c e> q q e, q a8}
 }
}
%Ajuntem les dues veus
esq = {<<\esqA\\ \esqB>>}
%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A la vi -- la de To -- lo -- sa
 to -- ta la gent va fu -- gir 
 me -- nos u -- na no -- ble da -- ma
 que'n te pres lo seu ma -- rit.
 me -- nos "rit._______________"
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4^\p 
 s2.*4
 s2.^\f
 s4.^\ff s4.^\>
 s^\p
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s8 s16 s16_\p
 s2.*4
 s2._\f
 s4._\ff s4._\>
 s_\p
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO "CON MOTO"}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats
 << \right \\ \left >>
 \midi {}
}


A la vila de Tolosa — tota la gent va fugir
menos una noble dama — que 'n tè prés lo seu marit.

Set anys fa que lo tè pres — y altres set que no l' ha vist,
set y set ne fan catorze — que no ha vist al seu marit.

Un dia anant á la plassa — Capitel-lo véu venir.
—Capitel-lo, Capitel-lo — tornáume lo meu marit.
—Si vols que 'l marit te torni — has de dormi' ab mí una nit.
La dama gira y se 'n torna, — á son marit ho va dir.
—Feúho, feúho noble dama, — feúho per amor á mi,
que quan jo d' aquí dins surti — se recordará de mi.
La dama gira y se'n torna — se'n va á fer lo qu' ell li ha dit.
Descordantse la cotilla — la dama fa un gran suspir.
— ¿Que suspiras noble dama? — ¿Perqué fas tan gran suspir?
— Si suspiro, es que suspiro — pèls amors del meu marit.
— No t' espantis noble dama — ja 'l veurás demá 'l matí.
L' endemá á punta de dia — noble dama 's va vestir.
Tot cordantse la cotilla — ja 'n va fer un gros suspir.
— No suspiris noble dama — no suspiris pèl marit.
Cinch mil homes tinch en armas — triarás lo mes bonich,
y si cap no te 'n agrada — jo serè lo teu marit.
Treu lo cap á la finestra — véu penjar lo seu marit.
— M'havéu llevat l' honra meva, — heu penjat lo meu marit,
Capitel-lo, Capitel-lo — vos recordaréu de mí.
La dama se 'n vesteix d' home — y al rey se'n va aná á servir.
Un dia fent centinella — Capitel-lo véu venir:
— Detente aqui Capitel-lo — ara es hora de morir.
— Tinguéu pietat, senyora, — tinguéu pietat de mi.

—La pietat que tinguereu — al penjar lo meu marit.
Li dòna tres punyaladas: — la primera 'l va ferir,
la segona cáu en terra, — la tercera va morir.


          Variants.

Vers 5.

Se 'n va á trobá' al comandant — al comandant de Madrit
— Deu lo guart lo comandant — ¿si 'l vol treure 'l meu marit?

Vers 16.

— Noble dama es matinera; — á las quatre del matí
treu lo cap á la finestra — véu passar lo seu marit.

Vers 19.

Tres fills ne tinch á la guerra — triaréu lo mes bonich.

Vers 28.

— Se n' arrenca una pistola — y prompte n' hi posa 'l dit.

NOTAS.

Eixa cansó es molt popular y d' ella se n' han fet tota classe de treballs literaris; coneixém novelas y dramas ab aquest argument Tot aixó diu ben clar que 'l fet que ha donat lloch á que 'ls cansoners y poétas se n' amparessen, no es un fet imaginari, si no que, al revès, es ben histórich.

Cada vegada que 's comensa la tonada se torna á dir l' últim vers de la posada d' abans.