Cansons de la terra - Volum I/La esquerpa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA ESQUERPA.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 <fis a>8 q
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c> \break
 <b d>8 q16 <c e> <b d>8 <a cis>
 \slurUp \set doubleSlurs = ##t
 \override TieColumn #'tie-configuration = #'((2.0 . 1) (-1.0 . 1))
 <<\ignore
  {\stemUp d4^( b) ^~ b8}
  \\
  {\stemUp b4^( g) ^~ g8}
 >>
 r8 <g b> <fis a> \break
 <g b>8.<fis a>16 <g b>8 <a c>
 \stemDown
 <b d>8. <c e>16 <b d>8 <g b>
 <<\ignore
  {\stemUp a4^( \stemDown d)^~ \break \once \override Stem #'length = #'12 d8}
  \\
  {\stemUp fis,4^~ \stemDown fis ^~ \once \override Staff.Stem #'transparent = ##t fis8}
 >>
 \stemUp
 r8 <fis b> <fis a>
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c> \break
 \stemDown
 <b d>8 q16 <c e> <b d>8 <ais cis>
 <<\ignore
  {\stemDown d4^\( \stemUp b\)^~ b8}
  \\
  {\stemDown b4^\( \stemUp g\)^~ g8}
 >>
 \stemUp
 r8 <g b> <fis a> \break
 <g b>8. <fis a>16 <g b>8 <a c>
 \stemDown
 <b d>8. <c e>16 <a c>8 \stemUp <fis a>
 <<g4^\fermata\\g4>>
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r4
 \repeat unfold 3{
 \repeat unfold 4 {g16( d' g d)}}
  \alternative {
   {g,16( d' g b) d( e d b)
    g16( e d b g8) r8}
   {\stemDown d16( a' d fis) a( b a fis)
    \stemUp d16( b a fis d8) r8 \stemDown}
  }
 \repeat unfold 2 {g16( d' g d)}
 g,16( b d g) d( fis a d)
 <g, b>4_\fermata
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Per8 mes que'm8. can16 -- tes8 au -- ba -- das16
 La gri8 -- va, gri4 -- "va! ______"2
 ca8 -- sa -- da8. ab16 tu8 no'm veu8. -- rán16
 La8 gri -- va,4 "bán _____"4 "__"4
 a8 -- bans me'n8. fa16 -- ré_u8 -- na truy -- ta16
 La gri8 -- va, gri4 -- "va! ______"2
 que8 pèl ai8. -- ga_i16 -- rá8 na -- dant8.
 La16 gri8 -- va, bán!4
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4^\markup{\italic{dolce}}
 s4*6
 s2^\<
 s8^\> s8\! s4
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4
 s2*2
 s2_\<
 s4_\> s4\!
 s2*2
 s2_\<
 s4_\> s4\!
 s2*2
 s8 s4._\<
 s4_\> s4\!
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}

—Per mes que 'm cantes aubadas
                    La griva, griva!
casada ab tu no 'm veurán,
                    La griva ban!
abans me'n farè una truyta
                    La griva, griva!
que pèl aiga irá nadant.
                    La griva ban!

—Si tu te 'n fas una truyta
que pèl aiga irá nadant,
jo me 'n farè pescador
que te n' anirá pescant.
 
— Si tu te fas pescador
que me 'n anirá pescant,
jo me 'n tornarè una griva,
ginestrons irè menjant.

— Si tu te 'n fas una griva
y ginestrons vas menjant,
jo me 'n farè un astor
que te n' anirá cassant.

— Si tu te fas un astor
que me 'n anirá cassant,
jo me 'n tornarè una llebre
d' aquell bosch que n' es tan gran.

— Si tu te fas una llebre
d' aquell bosch que n' es tan gran,

jo me 'n farè un cassador
que te n' anirá tirant.
 
—Si tu 't fas un cassador
que me n'anirá tirant,
jo me 'n posarè un vestit
hont las balas no hi podrán.

—Si tu te fas un vestit
hont las balas no hi podrán,
jo me 'n farè l' esbarser
que te l' anirá estripant.

—Si tu te fas l' esbarser
que me l' anirá estripant,
jo me 'n tornarè una herbeta
d' aquell prat que n' es tan gran.

—Si tu te fas una herbeta
d' aquell prat que n' es tan gran,
jo me 'n faré l' aiga fresca
que te n' anirá mullant.

—Si tu te fas l' aiga fresca
que me n' anirá mullant,
jo me n' tornaré rateta
que se n' anirá amagant.
 
—Si 't tornas una rateta
que se 'n anirá amagant,
jo me 'n tornarè un gatet
que te n' anirá cassant.
 
—Si tu te fas un gatet
que me n' anirá cassant,
jo me 'n tornarè la lluna,
pèls aires iré volant.

—Si tu te 'n tornas la lluna
que pèl cel irá volant,
jo me 'n tornarè lo núvol
que te n' anirá tapant.
 
—Si tu te fas lo gros núvol
que me n' anirá tapant,
jo me 'n tornarè una flor
que 'ls ulls s' hi enamorarán.
 
— Si tu te fas una flor
que 'ls ulls s' hi enamorarán,
jo me 'n farè jardiner
que te n' anirá regant
 
—Si tu te fas jardiner
que me n' anirá regant,
jo me 'n tornarè lletuga,
lletugueta de enciam.

—Si tu te tornas lletuga,
lletugueta d' enciam,
jo me tornarè la terra
que te n' anirá criant.

—Si tu te tornas la terra
que me n' anirá criant,
jo me 'n tornarè una monja
y en convent me ficarán.

— Si tu 't tornas una monja,
en convent te ficarán;
mes jo 'm tornarè un fraret
y t' anirè confessant.
 
— Si tu 't tornas un fraret
que m' anirá confessant,
jo me 'n tonarè una morta
y á la tomba 'm tirarán.

—Si tu te fas una morta
que á la tomba tirarán,
jo me 'n tornarè una caixa
y dins meu te ficarán.


VARIANTS.


     Tambè s' hi cantan eixas posadas que naltres hem tret per lletjas.

—Jo me 'n tornarè lletuga,
lletugueta d' enciam.
—Jo 'm farè oli y vinagre
y 'ls dos irém barrejant.

—Jo me 'n tornarè una plata,
una plata de biram.
—Jo serè dels convidats
dels que més te menjarán.


NOTA.

     A Provensa, entre sos cants, tambe li tenen aquest ab lo nom de Les transfourmatiens. Se pot dir que n' es igual al nostre exeptuant lo comens.


—Margarido, ma mio,
mes premieres amour
te fau toucar d' aubados
d'aubados de tambours.

—M' embarrasse d' aubados,
de qu les fai toucar,bis.   


s'acot dure plus gaire
iou m' anarai negar.

—S'acot duro plus gaire,
que te vagues negar,
iou me farai nedaire
et anarai sauvar etc.

Tot lo demès casi es igual, menos l' acabament que á dir veritat nos pláu mes lo de la nostra versiò.

Mr. Mistral en sa Mireya li posá eix cant; emperó lo rejovení ab tal gracia que apar tot un altre.