La flor de Vila-Bertran

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA FLOR DE VILA-BERTRAN.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key d \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 fis8
 fis4 fis8 a \break
 g4. a8
 a4 a8 fis 
 fis4 fis8 a \break
 g4. b8
 a4 r8 fis
 fis4 fis8 a \break
 g4. e8
 d4 d8 d
 fis4 fis8 a \break
 g4. e8
 d4 r8 \bar "||" fis8
 fis4 fis8 a
 g4. e8 \break
 d4 d8 d
 fis4 fis8 a
 g4. e8
 d4 r8 \bar "|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemUp
 r8
 \repeat unfold 6 {d4 d}
 d4 dis
 e4 ais,
 b b
 d d
 g, a
 s d8\rest d\rest
 d4 dis
 e ais,
 b b
 d d
 g, a
 s d8\rest
}
esqB = \relative c {
 \global
 \stemDown
 s8
 \repeat unfold 2 {
 d d'^> d, cis'^>
 d, b'^> d, g^>
 d fis^> d a'^>}
 \repeat unfold 2 {
 d, <fis a d>^> d <fis a c>^>
 e <g b>^> ais, <cis e g>^>
 b <d fis>^> b <d fis>^>
 d <fis a d>^> d <fis a d>^>
 g, <b e g>^> a <cis e g>^>}
 \alternative {
  {<d fis>4 s8 s}
  {<d fis>4 s8}
 }
}
esq = {
 <<{\esqA} \\ {\esqB}>>
}
lletra = \lyricmode {
 Fran -- cis -- ca 
 de -- má_us con -- vi -- do á
 la plas -- sa_á trau -- re ball
 á la plas -- sa de las ver -- ges
 vos se -- réu la prin -- ci -- pal.
 ¡A -- deu y_a -- di -- os Fran -- cis -- ca
 la flor de Vi -- la Ber -- tran!
}
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8^\markup{\italic{8as}}
 \repeat unfold 11 {s2}
 s4 s8 s16^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s8}
right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


—Francisca demá 'us convido—á la plassa á traure ball
a la plassa de las verges—vos seréu la principal.
 ¡Adeu y adios Francisca
 la flor de Vila-Bertran!

L' endemá quan va á la plassa—la troba qu' está ballant;
fa dos passos endarrera,—veu venir dos capitans.
 ¡Adeu y adios Francisca
 la flor de Vila-Bertran!

—Senyors demano llicencia—per ser soldat de cavall.
Ja li entregan la motxilla,—la motxilla y un cavall.
Ne dona tres toms per plassa,—tota la gent va guaytant.
—Aquell jovenet tan guapo—s' ha fet soldat de cavall.
Ja 'n véu á la Francisqueta—ab llágrimas cara vall.
—Francisca vos sou la causa—que sò soldat de cavall.
D' homes ja 'n trobaréu d' altres,—caséuse ab lo qui volgáu.
Fadrins que veniu al mon—una cosa 'us encoman'.
No 'us fiéu de las donzellas—totas tenen lo cor fals.
Jo n' hi festejada una—de la edat dels catorze anys.
Lo temps que l' he festejada—sempre me n'ha dat enganys,
m' ha privat de menjá' y beure,—m' ha fet posar cabells blanchs.
 ¡Adeu y adios Francisca
 la flor de Vila-Bertran!

NOTA.

Véginse las notas de la mort de la nuvia.