La mala madrastra

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA MALA MADRASTRA.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 80
 \key g \major
 \time 3/8
% \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

right = \relative c'' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 s4. \bar""
 \autoBeamOff
 b8 d8.[ c16]
 a8 c8. b16 \break
 g4 g8 
 b8 d8. c16
 a8 c8. b16
 g4 r8 \break
 b8 d8. c16
 a8 c8. b16
 g4 g8 \break
 b8 d8.[ c16]
 a8 c8. b16
 g4 r8 \bar"||" \break
 \ottava #1
 b'8 b^\markup{ \italic{Tornada}} d16 d
 c4 a8
 g4 g8 \break
 b8 b d16 d
 c4 a8
 g4. \bar"|."
}

left = \relative c {
 \global
 \stemDown
 \override Beam #'gap = #0
 % La música continúa aquí.
 \override Staff.SustainPedalLineSpanner #'outside-staff-priority = #1000
 \override Staff.SustainPedalLineSpanner #'staff-padding = #-5
 s4. \sustainOn^\markup{ \halign #-3.25 \italic {Trémolo}}
 \repeat unfold 11 {\repeat tremolo 6 {g32 d'}}
 <g, d'>4_\sustainOff r8
 <g b d g>8[ r <b d g b>]
 <c e g c>8[ r <d fis c'>]
 <e g b>8[ r <e g b>]
 <g, b d g>8[ r <b d g b>]
 <c e g c>8[ r <d fis c'>]
 <g b>4.
}

lletra = \lyricmode {
 ¡Ay! la ma -- la ma -- dras -- tra
 de ma -- t´i me fa lle -- var
 tant si es nit com si_es di -- a
 á la font me_n' fa_a -- nar.
 ¡Cer -- cau -- la si l'heu per -- du -- da
 la car -- ta de na -- ve -- gar!
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats <<\new Voice {\right} \new Voice {\left}>>
 \midi {}
}


—Ay la mala madrastra—dematí me fa llevar
tant si es nit com si es dia—á la font me 'n fa anar.
 Cercáula si l' heu perduda
 la carta de navegar.


Mare, la mia mare,—á la font no hi vull anar
que 'l meu galant me hi espera—y l' amor me 'n vol robar.
—Ves á la font mes fonda—qu' allá ningú te veurá
sino 'ls aucells que volan—y no saben de parlar,
tenen la llenga llarga,—no la poden doblegar.
Mentre 'l canti s' omplia—lo seu galant va passar.
—Deu te guart Tereseta—si me volias donar,
si 'm volias dar ayga—per mon cavall abeurar.
—Si per cas jo li dono—be me l' haurás de pagar.
Se fica la má á la bossa—cincentas li 'n va donar.
Ella que n' es traydora—se las va posá á contar.
Fica las mans á la bossa—y altras tantas ell li 'n da.
L'agafa per la cintura,—la 'n tira dins d' un joncar;
primeta quan li tirava,—grosseta se 'n va aixecar.
—¿Que me 'n dirá lo meu pare—que n' estich tant á tornar?
—Digas que l' ayga era térbola—que las deixada colar.
—Que me 'n dirá 'l meu pare—quan tant grosseta 'm veurá?
—Digas que has begut ayga—de la font de aquest joncar.
Ay adeu Tereseta—que ara jo me 'n tinch d' anar:
jo me 'n vaig á la guerra—set anys estaré á tornar,
digas á lo teu pare—que te 'n veja de casar,
ó quan vindrè de la guerra—be 't tindrè jo d' esposar.

Variant.
Vers11.


—Si ne voléu beure aiga—de cavall heu de baixar.
—Si de cavall jo me 'n baixo— molt mes me 'n haurás de dar.
—Una dos y tres vegadas—fins que l' amor hi será.


NOTA.

D' aquesta cansò n' hem tret alguns versos en rahò de no ser massa morals. Ab tot y aixó, encara alguns n' hi quedan que per no traure lo sentit al tot de la composiciò 'ls hi deixém. Es una de tantas cansons que serveixen pera acompanyar lo ball en los poblets del Urgell ahont no tenen medis de ferse venir una cobla. Una cobla 's compon de una gralla, un tamborí y un flaviol sonats per dos homes. Lo hu sona la gralla; l' altre 'l flaviol y 'l tamborí. Comparis aquesta cansò ab la traducciò del idili de Teócrit que posém entre las notas y 's veurá que tenen los dos molta semblansa, y encara mes ne tindrian si aquest lo publiquessem tot sancer.