Cansons de la terra - Volum I/Lo bou y la mula

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLO BOU Y LA MULA.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 200
 \key a \major
 \time 6/8
 \partial4.
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 r8 e e
 a4 a8 b4 b8 \break
 cis4^\( a8\) r b a
 gis4 e8 fis4 gis8
 a4. r8 cis cis \break
 cis4^\( b8\) b4^\( a8\)
 a4_\( gis8\) r cis cis \break
 cis4^\( b8\) b4^\( a8\)
 e4. r8^\p cis' cis
 a4 a8 b4 b8 \break
 cis4. d4 d8
 cis4 cis8 b4 b8 \break
 e4^\ff r8 d4 d8
 cis4 cis8 b4 b8
 a4. \bar"|."
 
}

leftA = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música continúa aquí.
 r8 e d
 a^. cis^. e^. gis,^. d'^. e^.
 a,^. cis^. e^. a,^. cis^. e^.
 b^. d^. e^. b^. d^. e^.
 a,^. cis^. e^. a,^. cis^. e^.
 gis,8^\( cis8 eis\) fis,^\( cis' fis\)
 cis^. eis^. gis^. cis,^. eis^. gis^.
 e\( gis d'\) e,^\( a cis\)
 e,^. gis^. b^. e^. r r
 a,^\( cis e\) gis,^\( b e\)
 g,^\( a e'\) fis,^\( a d\)
 e,^\( a cis\) d,^\( e gis\)
 cis,^\( e a\) d,^\( fis b\)
 e,^\( a cis\) e,^\( gis d'\)
 <a cis>4.
}
leftB = \relative c {
 \global
 \stemUp
 \mergeDifferentlyDottedOn
 \mergeDifferentlyHeadedOn
 s4.
 \repeat unfold 4 {s2.}
 gis4. fis
 s2.
 e'4. e4.
 s2.
 a4. gis
 g fis
 e d
 cis d
 e e
 s4.
}
left = <<\leftB \leftA>>

lletra = \lyricmode {
 U -- na can -- so -- ne -- ta no -- va
 be la sen -- ti -- reu can -- tar,
 tre -- ta del bou y la mu -- la
 quan se va -- ren en -- con -- trar,
 quan se va -- ren en -- con -- trar,
 quan se va -- ren en -- con -- trar,
 quan se va -- ren en -- con -- trar.
 
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRO ASSAI}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Una cansoneta nova—be la sentiréu cantar
treta del bou y la mula—quan se varen encontrar.

Quan lo bou per sas desgracias—á casa seva va anar,
al ser al peu de la porta—mes de tres quarts va trucar.

—No se per quin cap ho prenga—ni per quin cap ó pendré:
o bè se n' es adormida—ó tindrá algun foraster.
Ja te n' hi obra la porta—li diu:—Entra 'l meu marit,
quina por que n' he tinguda—tota soleta en lo llit.
Ja li allarga la cadira.—Ay descansa mon marit,
diu, véten aqui la pipa—tabaco que fumarás.
—Lo carinyo qu' ara 'm gastas—no me 'l solias gastar;
ara te 'n conech la maula—que 'm volias enganyar.
Ab lo llum que ella portava—va mirar sota del llit
y 'l burro qu' ella hi tenia—s' estava tot arrupit.
De gavinets se 'n tiraren—fins á volerse á matar,
y luego lo pobre burro—perdó li va demanar.
Ay bou si tu me 'n perdonas—y si me deixas estar
del regiment de Banyolas—te 'n farè ser capitá,
y si 't portas com un home—y així com mana la lley
luego 't vindrá la patenta—pera serne coronel.

NOTA.

D' aquesta cansò , que li doném cabuda en nostre arreplech sols per sa bonica tonada , ne podrian posar moltas variants ; mes com la lletra per si sola no val gayre nos estimém mes deixarho corre.