Cansons de la terra - Volum I/Lo noy de la mare

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una versió de 1866. Per a d'altres versions, vegeu El Noi de la Mare.LO NOY DE LA MARE.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key f \major
 \time 6/8
 \partial 2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 s8^\markup{ \italic {dol.}} <f a>8. <g bes>16 \once \stemUp <a c>8
 <a c>8.^\<[ <bes d>16] <c e>8 <d f>8.^\> <c e>16 <bes d>8 \break
 <bes d>4\!\( \once \stemDown <a c>16\) r
 <f a>8. <g bes>16 \once \stemUp <a c>8
  <a c>8.^\< <bes d>16 <c e>8 <d f>8.^\> <c e>16 <bes d>8
 <a c>4\! r8 <f a>8. <g bes>16 \stemUp <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <d f>16 <e g>8
 <f a>4\( <c f>16\) r <f a>8. <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <c a'>16 <bes g'>8
 <a f'>4 r8 
 \bar"||"
 <f' a>8.^\markup{ \halign #-3 \italic Tornada} <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <d f>16 <e g>8
 <f a>4_\( <c f>16\) r <f a>8. <g bes>16 <a c>8 \break
 <a c>8. <g bes>16 <f a>8 <e g>8. <c a'>16 <bes g'>8
 <a f'>4 r8 \stemNeutral f''4.^\(
 f,4\) r8 f'4.^\(
 f,4.\) \bar"|."
}
A = \relative c,{
 <f a c>8_.\arpeggio[ r <f a c>8_.\arpeggio]
}
B = \relative c,{
 <f g bes c>_.\arpeggio[ r <f g bes c>_.\arpeggio]
}
left = \relative c {
 \global
 \stemUp
 \autoBeamOn
 % La música continúa aquí.
 \hideNotes a8_\markup{(1)}
 \unHideNotes
 \A
 \A \B
 \repeat unfold 5{\repeat unfold 3 {\A} \B}
 \A \A
 <f a d>8_.\arpeggio[ r <f bes d>8_.\arpeggio]
 <f a des>8_.\arpeggio[ r <f bes des>8_.\arpeggio]
 <f a c>4._\fermata
}

lletra = \lyricmode {
!Que li da -- rém al noy de la ma -- re 
Que li da -- rem que li sá -- pi -- ga bo!
Pan -- sas y fi -- gas y mel y o -- li -- vas
Pan -- sas y fi -- gas y mel y ma -- to.
La -- la -- ra -- ra que'ls au -- cells se las men -- jan,
La -- la -- ra -- ra que las ma -- du -- ra -- ran;
xu -- cló!
xu -- cló.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ADAGIO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}
\markup{
\column{
\line \small {Gran Magatzem de música y Fábrica de instruments de Andreu Vidal (EDITOR)}
\line { " " }
\line { \super{(1)} \bold \italic {L' acompanyament fet una octava mes baixa imita lo bressol}}
}}


¿Que li darém á lo noy de la Mare,
que li darém que li sápiga bo?
Pansas y figas y nous y olivas,
pansas y figas y mel y matò.
          La-la-ra-rá
que'ls aucells se las menjan,
          La-la-ra-rá
que las maduraran.
          Xuclò! Xuclò!


NOTA.

Llegescas la nota de la cansò Lo rossinyol. Per la mateixa raho qu' allí doném, hem posat aqui la lletra del Noy de la Mare.
A Galicia hi ha una cansò popular que tè la mateixa tonada.