Cansons de la terra - Volum I/Lo rossinyol

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LO ROSSINYOL.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key a \major
 \time 6/8
 \partial4.
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override DynamicTextSpanner #'dash-period = #-1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 e8 fis gis
 a4 a8 a b a \break
 a4_\( gis8\) e fis gis
 a8 a a a b a \break
 gis4 r8 g^\< g g
 fis4.\! d8^\dim e f \break
 f4 e!8 g^\< g g
 fis8\! fis fis^\dim d e fis
 e4.^\fermata\! \bar"|."
 
}

left = \relative c' {
 \global
 \mergeDifferentlyDottedOn
 \mergeDifferentlyHeadedOn
 % La música continúa aquí.
 r4 r8
 <<{
  a4. e
  b' e,
  a fis
  }
  \\
  {
  a8^\( cis e\) e,^\( cis' e\)
  b^\( d e\) e,^\( d' e\)
  a,^\( cis e\) fis,^\( b dis\)
  e,^\( b' e\) a,^\< b cis
  d\!^\( a fis,\) b'4^\( g8\)
  c8^\( g c,\) a'^\< b cis
  d\!^\( a d,\) fis4^\( d8\)
  <a cis a'>4.^\fermata
 }>>
}

lletra = \lyricmode {
 Lo ro -- si -- nyol pre -- nent -- ne la fres -- ca
 so -- bre d'un rou -- re se po -- sa_á can -- tar
 ell ne dic -- tá_u -- na can -- so -- ne -- ta
 per las don -- ze -- llas po -- der -- ne_a -- le -- grar.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {GRAZIOSO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Lo rossinyol á la primavera
canta s' alegra y fa 'l niu tot sol,
sempre lo fa al cim de una branca
que no l' alcansa aquell qui lo vol.
· · · · · · · · · · · ·


NOTA.

Sols pera conservar la tonada d'aqueixa cansò, que n' es de las mes precioses, hem estampat la primera posada de sa tonta y lletja lletra. Ab tot y que l' hem sentida cantar aixis en lo Vallés y 'l camp de Tarragona, creyém que antigament seria una altra sa lletra, pus nos apar impossible que d' una composició tan vulgar haja eixit una melodia tan preciosa. Siga com se vulla, es la cansò mes popular catalana.