Cansons de la terra - Volum I/La mort

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una versió de 1866 d'una cançó. Per a altres versions, vegeu La mort.


LA MORT.


\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 6/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override Staff.SustainPedalLineSpanner #'staff-padding = #'5
}

rightA = \relative c'' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #""
% \override Staff.OttavaBracket
 d8^\markup{ \italic {8as}} d
 g4 a8 b4 c8 \break
 b4( e,8) a4 a8
 a8[ b] a e4\( fis8\) \break
 \time 2/4 
 \appoggiatura a8 g4 \ottava #0 r8

}
rightB = \relative c'' { 
 \stemDown <b b'>16 <c c'>
 <d d'>8 <g, e' g>^\< <fis d' fis> <e a e'> \break
 \stemUp <d a' d>4_\ff \stemDown r8_\p <b' b'>16 <c c'>
 <d d'>8 <g, b g'>^\< <fis a fis'> <e g e'> \break
 \time 6/8
 \stemUp \appoggiatura <e g e'>8_\f <d fis d'>4 r8_\ff
}
rightC = \relative c''{
 \stemUp
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"" 
 a'4^\markup{ \italic {8as}} a8
 a8[ b] a e4\( fis8\)
 \appoggiatura a8 g4. r8 \bar"|."
}
right = {\rightA \rightB \rightC}

leftA = \relative c {
 \global
% \override Beam #'gap = #0
 \stemDown
 % La música continúa aquí.
 d8 d
 \repeat tremolo 12 {g,32 d'}
 \repeat tremolo 12 {g,32 cis}
 \repeat tremolo 12 {g32 c!}
 \stemUp
 \repeat tremolo 4 {g32 b} g8 r
 \stemDown g'16^. \stemUp g,_. a_._\markup{ \italic rinforzando.} b_. \stemDown c^. d^. e^. fis^.
 g16^._\ff d^. b^. d^. \stemUp g,8_. r
 \stemDown g16^. a^.^\markup{ \italic rinf.} b^. g^. a^. b^. cis^. a^.
 \stemDown d16^._\f[ a^. fis^. a^.] \stemUp d,8_. r4 r8
 \stemDown
 \repeat tremolo 12 {<d' a'>32 c'}
 <g b>4. r8
 
}
leftB = \relative c {
 s4
 s16\sustainOn^\markup{\italic {Trémolo}} s16 s4 s4 s16 s16\sustainOff
 s16\sustainOn s16 s4 s4 s16 s16\sustainOff
 s16\sustainOn s16 s4 s4 s16 s16\sustainOff
 \repeat unfold 4 {s2}
 s2.
 s16_\ff\sustainOn s16 s4 s4 s16 s16\sustainOff
}

lletra = \lyricmode {
Des -- per -- táu -- vos si dor -- miu
des -- per -- táu -- vos pa -- re_y ma-re
que jo veig un ros -- tro tal
que no_a -- par per -- so -- na_hu -- ma-na
que no_a -- par per -- so -- na_hu -- ma-na.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass << \leftA \leftB >> }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats << {<<\rightA \\ \transpose d d,{\rightA}>> \rightB <<\rightC \\ \transpose d d, {\rightC}>>} \\ <<\leftA \leftB >> >>
 \midi {}
}


 La donzella.
Despertáuvos si dormiu—despertáuvos pare y mare,
que jo veig un rostro tal—que no apar persona humana.
 La Mort.
Donzelleta com viviu—com viviu tan descuidada
sens pensar que la mort ve—á l'hora menos pensada?
 La donzella.
¿Qui sou vos que no 'us conech— que sou tan desfigurada?
 La Mort.
La Mort sò si 'm coneixeu,— si may l' heu vista pintada.
 La donzella.
La Mort pintada be 's véu,—l' he vista moltas vegadas;
mes no mata com feu vos,—ni tampoch porta la dalla.
 La Mort.
Al pensar que sò la Mort—tinch la gent horrorisada,
pero jo may vaig al lloch—si l' hora no es arribada.
 La donzella.
Ay Mort si 'm deixas estar—te 'n faré promesas llargas,
Al se' al temps de ma vellesa—deixaré pompas y galas.
 La Mort.
Deixaus' viure no 'u puch fer—que de Deu ne so enviada;
á la Mort no li cal dir—que vinga un' altra vegada.
 La donzella.
Festa enrera, festa enrera—que me 'n tens tota espantada
y jo porto la bandera—de las mes hermosas damas.

 La Mort.
La bandera que portéu—de res vos servirá ara
perqué tot lo d' aquest mon—á la Mort ha de deixarse.
 La donzella.
Mata 'l pare qu' es vellet—y tè un peu dins de la caixa
y á ma mare després d' ell—y á mi dèixam viure encara,
 La Mort.
Jo ara he vingut per vos—pus vostra hora es arribada
que quan jo vindré per ells—ja será un' altra jornada.
 La donzella.
Mortals que sou aqui 'l mon—ay! de mi tinguéune llástima.
¡Que com arbre sens fer fruyt—aixis jo tinga d' anarmen!
 La Mort.
Donzella alli hont aniréu—vos jamay hi sou estada,
gran soroll hi sentiréu—al infern sou condempnada!

NOTA.

Eixa cansò, de la que no mes havem pogut arreplegar duas versions, tè una tonada preciosa. Sol finir ab un acabament molt lleig y que li treu lo caracter fantástich que tè tota ella.