Pepa

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: Cansons de la terra - Volum I/Pepa)
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA PEPA.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key g \major
 \time 2/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

right = \relative c'' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 \stemDown
 <g b>8 <a c>
 <b d>4. <c e>8 \break
 <c e>8 <b d> <g b> <a c>
 <b d>4. <c e>8
 <b d>8 r <g b> <g b> \break
 \stemUp
 <g b>4. <b d>8
 <b d> <a c> <c, a'> <e c'>
 <d g b>4 <c d fis a> \break
 <b d g>8 r \bar"||" \stemDown <g' b>8^\markup{ \italic Tornada} <g b>
 <g b>4. \stemUp <b d>8 \break
 <b d>8 <a c> <c,a'> <e c'>
 <d g b>8 r <c d fis a> r
 <b d g>4 \bar"|."
}

left = \relative c {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \stemDown
 r4
 \repeat unfold 5 {<g g'>8[ <d' g b> <d g b>] r}
 \stemUp <c, c'>8[ \stemDown <c' e a> <c e a>] r
 \stemUp <d, d'> \grace {e'\(} d\) <d, d'> \grace {e'\(} d\)
 \stemDown
 <g, g'>8 <d' g b> <d g b> r
 <g, g'>8 <d' g b>[ <d g b>] r
 \stemUp <c, c'>8 \stemDown <c' e a>[ <c e a>] r
 \stemUp <d, d'> \grace {e'\(} d\) <d, d'> \grace {e'\(} d\)
 \stemDown <g, d' g>4
}

lletra = \lyricmode {
 A la tor -- re xi -- ca,
 á la tor -- re gran
 ja n'hi_ha u -- na Pe -- pa
 que l'es -- ti -- man tant.
 ¡Bo -- ni -- ca_es la ro -- sa,
 mes bo -- nich lo ram!
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO "BEN MODERATO"}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


A la torra xica,—á la torra gran
ja n' hi ha una Pepa—que l' estiman tant.
 ¡Bonica es la rosa,
 mes bonich lo ram!
De tant que l' estiman—no la 'n casarán.
Ja 'n va á la riera—á rentá' un davantal.
 ¡Bonica es la rosa,
 mes bonich lo ram!
—¡Que fas aquí Pepa—que te n' entretens tant?
—Rento la bugada—tambè 'l davantal
per anar bonica—'l dia de Nadal...
L' agafa y la 'n puja—á dalt de cavall.
La sella n' es verda—lo cavall es blanch.
Los carrers de Lleyda—passa suspirant.
—¿Per qué ploras Pepa?—¿Per qué ploras tant?
—Ploro pèls meus pares—y pèls meus germans,
que son gent sentida,—d' això morirán.
—Si 's moren que 's moren—ja 'ls enterrarán.
Las tombas son novas—las estrenarán.
Capellans y frares—per ells resarán.

NOTAS.

Alguns despres del vers 15 hi afeigeixen eix altre:

Cada cap de tomba—un ram posarán.

Lo argument d' aqueixa cansò se troba tambè en altras cansons italianas y provensals. Naltres n' hem suprimit á gratcient algun vers en rahó de ser massa aixarit.