Cansons de la terra - Volum II/Las set paraulas

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LAS SET PARAULAS.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key ges \major
 \time 6/8
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 es8 f
 g8^> as4. g8 as \break
 ces16^>^\([ bes] as4.\) bes8 ges
 es8^>^\( des4.\) ges8^> fes^>
 es4. r8 es f \break
 g8 as4. g8 as^\(
 ces16^>[ bes] \stemUp as4.\) \stemDown bes8 \stemNeutral ges
 es8 des4. ges8^> fes^> \break
 es4. r8 es f
 g8 as4. g8 as
 ces16[ bes] as4. bes8 ces \break
 des^> ges,4. f8 ges
 bes16[^>^\( as] ges4.\) es8 f \bar"||"
 g8 as4. g8 as \break
 ces16^\([ bes] as4.\) \stemUp bes8 ges
 es8^> des4. ges8^> fes^> \noBreak
 es4. r4 r8 \noBreak
 r2. \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 as8 <as' ces> es <as ces es> r r 
 \stemUp as,8[ \stemDown <as' ces> es] <as ces es> r r
 bes,8 <ges' bes> des <ges bes des> r r
 ces,8 <ges' ces> es <ges ces es> r r
 as,8 <as' ces> es <as ces es> r r
 \stemUp as,8 \stemDown <as' ces> es <as ces es> r r
 f <as ces> des, <ges bes> r r
 ces,8 <ges' ces> es <ges es'> r r
 \repeat unfold 2 {as,16[ es' as ces] as es es'8 r r}
 bes,16 des ges bes ges des <as' des>8 r r
 ges,16 des' ges bes ges des ges8 r r
 \repeat unfold 2 {as,16 es' as ces as es es'8 r r}
 f,,16 des' as' ces as f <ges bes>8 r r
 <as, ces>16 es' ges ces ges es ces[ ges' bes es] ces ges
 <ces, ces'>4 r8 r4 r8
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 La pri -- me -- ra qual per -- so -- na
 pot pen -- sar lo_a -- mor tan gran
 com di -- guè_al pa -- re per -- do -- na
 als que no sa -- ben que fan
 ⸮Ó que gran sa -- lut pro -- cu -- ra
 per sal -- var lo Po -- ble se -- u.
 Set pa -- rau -- las d'a -- mar -- gu -- ra
 que Je -- sus di -- gué_en la creu.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4
 s2.*10
 s4. s4.^\p
 s2.
 s2.^\markup {\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {MODERATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}

 La primera paraula.

 La primera: —¡Qual persona
pot pensar lo amor tan gran,
com diguè al Pare:Perdona
als que no saben que fan.»
Ó que gran salut procura
per salvar al Poble seu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La segona paraula.

 La segona, per clemencia
diguè al lladre:—Jo t'avís;
tú serás per excelencia
vuy ab mi en lo Paradís.
Tal amor per sempre dura
en lo que bé hi pensaéu,
set paraulas de amargura
que Jesús diguè en la Creu.

 La tercera paraula.

 La tercera, per lo Poble
que passava gran perill,
diguè á la Verge tan noble:
— Dona ve-t'-aquí á ton fill.»
Ab grandíssima tristura
cami tal en temps tan breu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La quarta paraula.
 
 La quarta, molt fort espanta
diguè en creu crucificat:

—Pare meu, de gloria Santa
¿perque me has desamparát?»
En aquesta vall oscura
ab gran plor tots ploraréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La quinta paraula.

 La quinta, fou quan cridava:
— «Sitio» ab molt fort dolor,
demostrant que set passava
per lo Poble pecador.
Qual será la criatura
que no's dampne sino créu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La sexta paraula

 La sexta, quan lo deixaren
en la Creu morir tant prest:
tots los seus travalls finaren
al dir: — «Consumatum est.»
Be demostra sa figura
á tots quants lo miraréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La séptima paraula.

 La séptima, quant moria,
diguè: —Oh Pare infinit
en tas mans y Senyoría
encoman mon esperit.»
En la Santa Escriptura
de la Iglesia ho trobaréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.