Cansons de la terra - Volum II/Lo pastoret

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre edició de 1867. Per a altres versions, vegeu El pastoret.
LO PASTORET.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c4^\markup{\italic "Dolce"} e g\(
 c4^> b g\) \break
 bes4^>^\( a f
 e2.\)
 a4^\(^> g^. f^.\) \break
 e2 c4
 e4 g e
 d2^> c4
 c4 e g \break
 c4^>\( b g\)
 bes^\(^> a f\)
 e2.
 a4^.^\( g^. f^.\) \break
 e2 d8 c
 d4 c b
 c2.
 r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 c8 e g c g e
 <c e g>4 r r
 <c e g>4 r r
 c8 e g c g e
 g4 b, d8[ g]
 c,4 e <e g>8[ c']
 <c, e g>4 r <c e g>8[ <e g c>]
 <c g' b>2 <c e g c>4
 c8 e g c g e
 <c e g>4 r r
 <c f a>4 r r
 c8 e g c g e
 g,4 <f' g> <b, d>8 <b d g>
 <c e g>4 <e g c> r
 f8[ d'] g,[ e'] g,[ <d' f>]
 <c e>8 c g e g e
 c4 r r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletraA = \lyricmode {
 Yo2 me'n4 lle2 -- vo4
 de2 -- ma4 -- tí2. 
 de4 -- ma -- tí nel2 
 á4 pun2 -- ta4 d'au2 -- ba4
 a -- ga -- fo
 mon2. sar2 -- ro4 -- net2. me'n2. --
 vaig2 á8 la mon2 -- ta4 -- nya.2. " "2.
}
lletraB = \lyricmode {
 Val4 -- dri -- a 
 mes2 so4 -- le -- ta dor -- mir2.
 que4 d'un pas -- tor2 ser4 
 l' na -- mo -- ra2 -- da4
 val -- dri -- a
 mes2 so4 -- le -- ta dor -- mir2.
 qu'un4 pas -- to -- ret2
 se8 na -- mo4 -- ri de mí2.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {AMOROSO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletraA
  }
  \new Lyrics {
   \lletraB
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}—Jo me 'n llevo dematí—dematí y á punta d' auba.
Agafo mon sarronet—me 'n vaig drei á la montanya,

 Valdria mes soleta dormir
 que d' un pastor ser la namorada,
 valdria mes soleta dormir
 que no que un pastor s' enamori de mí.

Quan á la montanya sò—veig venir ma namorada
me la veig venir plorant,—tot lo meu cor s' abrusava.
Me l' agafo per un bras—y la fico á la barraca,
quan á la barraca sò—veig venir los meus contraris.
—Pastoret, bon pastoret—ahont tens la namorada.
—La tinch aquí aprop de mí—ben tapada ab la samarra.
—Pastoret, bon pastoret—tens lo llop en la ramada
de las ovellas que hi tens—la meytat son degolladas.
—Valdament ho fossen totas—no deixarè la barraca.

__

Ay, cansò ¿qui treta t' ha?—Ay, cansò ¿qui t' ha dictada?
M ha dictat un pastoret—que n' es un fill de la plana,
n es de la plana d' en Bas,—Ayga fresca y regalada.

Variants.
 D' aquest cant en lo Romancerillo del Sr. Milá hi ha dos ó tres variants que posarém desseguida, mes no sens abans haver fet notar que lo que en la nostra versió figura contat per lo mateix pastor en aquella representa ser dit per un tercer.
Vers 1.

Ay pastoret bon pastoret—matineret á punta d' auba
ja n' agarra 'l sarronet—y se n' aná á la montanya.

Vers 14.

De cinch centas ovellas que hi ha—las tres centas son degolladas

Adició despres del vers 19.

Quan a la barraca van ser—l' ha abrigadeta ab la samarra.

NOTAS.

 En Manel Milá acompanya la seua versió de la següent nota.
 «Menys ignocent que la de l' aucellet [1], tè aquesta cansò una melodía com feta d' esprès per lo sach de gemechs y per sa bellesa pot compararse ab la de la cansò que venim de anomenar. Verament es aixis la tonada d' eixa cansò es una de las mes bonicas y tè un carácter melancónich que cativa del tot al qui para la orella per escoltarla.» 1. Vejis lo primer volum de las Cansons de la terra página 95.