Cansons de la terra - Volum II/Los fadrins de san Boy

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LOS FADRINS DE S. BOY.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 c4^> c c
 \appoggiatura e8 d4 c d \break
 e2.^>
 c4^> c c
 \appoggiatura e8 d4\(^> c\)^\< d\!
 e2 c4 \break
 d4 d d
 a2^> d4
 c2.
 a4^> b c \break
 d2^> c4
 b4 \stemUp g a8 b
 \stemDown c2.
 \stemUp a4 b c \break
 \stemNeutral d2 c4
 b \stemUp g a8 b
 \stemDown c2.
 r4 r r \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 s
}
esqB = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {<c e g>4 <e g c> <g c e>
 <g, b d g> <d' f g b> <g b d>}
 \alternative {
  {c8 g c g e g}
  {c8 g e g e c}
 }
 <g d' g>4 d' \rest <g d' g>
 fis8 a c d c d,
 a'8 c d fis d c
 <fis, a c d>4 d \rest <fis a c d>
 fis8 a c d c d,
 g8 b d g f d
 e8 c g e c e
 <a, c e a>4 d \rest <a c e a>
 fis'8 a d c a d,
 g8 b d g f d
 e8 c g e g e
 c4 <e g c> d \rest
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Los fa -- drins de2 San4
 Boy2. se'n4 van a sen2 -- tar4 plas2 -- sa4
 no_hi van de bon2 cor4 no2. que_hi4 van de 
 ma2 -- la4 ga -- na la8 -- ra -- ra2. hi4 van de 
 ma2 -- la4 ga -- na la8 -- ra -- la.2.

}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}


Los fadrins de San Boy—se 'n van á sentar plassa
no hi van de bon cor no—que hi van de mala gana.

Lo qu' es mes petit de tots—gran fatxenda 'n gastava.
Ja n' ha comprat un ram—tres duros d' or costava;
ja se 'l posa al barret—carrè' avall se n' anava;
quan es á mig carrer—alsa los ulls al ayre.
Ne véu lo seu amor—sola que 's pentinava
ab una pinta d' or—y escarpidor de plata.
Ab lo signe que fa—coneix que n' hi te entrada.
Se 'n puja escala amunt—com si fos de la casa.
Li dona lo Deu vos guart,—rahò no li tornava:
li presenta lo ram,—li fa mitja rialla:
li torna á presentar—li fa tota plegada.
—Lo ram prou me l' ha pres—lo amor no me l' ha dada.
«Si no 'm vols dar lo amor—donam una abrassada.»
—Aixó no 'u farè no—que 'n fora castigada,
castigada de Deu—del pare y de la mare,
tambè dels meus germans—dels germans y germanas.»

Variants.

Vers 5.

Se 'l posa á n' al barret—pera mes pompa y gala
y se 'n va carrer avall—puntejant la guitarra.

NOTA.

Al cantar esta cansò se repeteix lo hemistich del darrer vers.