Cansons de la terra - Volum II/La cita

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre l'edició de 1867. Per a altres versions, vegeu La cita.
LA CITA.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo \markup {\italic "Amoroso"}
 \key g \major
 \time 6/8
 \partial 4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 % La música comença aquí.
 d8 b
 g4. e8^> fis^> g^. \break
 a4^>\( d8\) r d b
 g4. e8^> fis^> g
 a16[^\( b] a4 g\) b8 \break
 d4^\( d8^. cis^> b^> cis^>\)
 d4.^\(^\> d8\! d\) b
 \stemUp
 g4 e8 a b a \break
 fis4 d8 \bar"||" d8_>[^\markup{\italic "Tornada" } e_>] fis_>
 g4^> g8^\( g8.[ c16]^> b8
 a8[ fis]\) d d8.^>[ e16^>] fis8^> \break
 g4^\( \stemNeutral b8 d^>[ c] a
 g4\) r8 r4 r8 r4 r8 r \bar "|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 s
}

esqB = \relative c, {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 d'8 \rest d \rest
 <g b d>4 <g b d>8 <g c>4 <g b d>8
 <fis a d>4 q8 q4 d8 \rest
 <g b d>4 q8 <g c>4 <g c e>8
 <fis a d>4 <d fis a d>8 <g b d>4 q8
 <a d fis>4 q8 <a e' g>4 q8
 <d fis>8 a fis d4 r8
 <g b d>4 <cis, g' a>8 <e g a>4 <a, cis g'>8
 <d fis>4 <d fis a>8 <d a' c>4 q8
 <g b>4 <g b d>8 q[ <g e'>] <g d'>
 <fis a c d>4 <a d>8 <d, fis a d>8[ <d a' cis>] <d a' c>
 <g b>4 <g b d>8 <d a' d>8[ <fis a d>] <d a' d>
 <g b d>4 <b d>8 <g d'>4 <b d>8
 <g b d>4 d8 \rest d \rest
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Com vo -- l`eu que'us bai -- xi_á_o -- brir "__"
 ro -- sa fres -- ca_y co -- lo -- ra -- da?¿
 Com vo -- lèu que'us bai -- xi á_o -- brir "__"
 si es -- tich al llit a -- cot -- xa -- da?
 La som som so -- bre de l'e -- ra,
 la som som so -- ta del om.

}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 % dinàmiques de la mà dreta
 s
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.8
   midiMaximumVolume = #1
  }
 }
}

—Com voléu que 'us baixi á obrir—rosa fresca y colorada
Com voléu que 'us baixi á obrir—si estich al llit acotxada
 La somsom sobre de l' era,
 la somsom sota del òm.

A un costat tinch lo marit,—á l' altre hi tinch la maynada
Estant en eixas rahons—son marit se despertava.
 La somsom sobre de l' era
 la somsom sota del òm.

—Me dirias, ma muller,—ab qui enrahonas ara?
—Es lo mosso del forner—que ve á veure si pastava.
—No tinch lo llevat posat—ni la farina passada.
—Ay, marit, llevéus qu' es hora—y fem llevar la maynada
l' un anirá á cercar foch—l' altre anirá á cercar aiga,
y vos, com á mes vellet,—aniréu á la cassada.
May fa de mes bon cassar—que á la fresca matinada,
tenen lo morret al niu—y la cubeta gelada.....
—Qui 'us poguès tindre, muller,—dintre una caixa tancada
ab los capellans cantant—y la creu y la mortalla!
—Qui 'us poguès tindre, marit,—á dintre d' un munt de palla
ab foch als quatre cantons—y la cendra ben ventada.
 La somsom sobre de l' era
 la somsom sota del òm.

NOTA.

 Es de notar la semblansa que te aquesta cansò a la que dú per titol la mala muller y que forma part d' est volum. Entre 'ls cants populars Bretons n'hi ha un que 's titula ann eostil (lo rosinyol) que tè una argument semblant al de la cansò catalana que 'ns ocupa.