Marta

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: Cansons de la terra - Volum II/Marta)
Salta a la navegació Salta a la cerca
MARTA.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key des \major
 \time 3/4
 \partial 2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f
 \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

}

right = \relative c' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemUp
 f4. es8
 des4 es es8 ges \break
 f4. r8 f es
 des4 es es8 ges
 f4. r8 f f \break
 bes,4 bes8 ~ \tuplet 3/2 {bes16\( c\) des} es8 ges
 f es des c des8.[ c16] \break
 bes4. r8 f' f
 bes,4 bes8 ~ \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges \break
 f es des c des8.[ c16]
 bes4^\fermata r r \bar"|."
}

left = \relative c {
 \global
 \autoBeamOn
 \stemDown
 \tupletUp
 r4 s
 <des f as>4 <c es ges as> <as c ges' as>
 <des f>8. <f as>16 <f as des>4 r
 <des f as> <c es as> <as c ges' as>
 <des f>8. <f as>16 <f as des>4 r \break
 bes, bes8 \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges
 f es des c des8. c16
 bes8 des f[ bes] f[ des]
 bes4 bes8 \tuplet 3/2 {bes16 c des} es8 ges
 f es des[ c] des <f, a c f>
 <bes des f>4 r r
}

lletra = \lyricmode {
 A l'hom -- bra d'un ta -- ron -- ger
 A l'hom -- bra d'un ta -- ron -- ger
 O -- lai -- la lan -- ga -- rin -- dó
 s'es -- tá la gen -- til Mar -- ta
 O -- lai -- la lan -- ga -- rin -- dó
 s'es -- tá la gen -- til Mar -- ta
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \bold {UN POCO AGITTATO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}

 A l' ombra d' un taronjer,
 á l' ombra d' un taronjer
 olailá, langaridò,
 s' está la gentil Marta
 olailá, langaridò
 s' està la gentil Marta,

 de la porta en lo llindar,
 de la porta en lo llindar
 olailá, langaridò,
 sola se 'n pentinava
 olailá, langaridò,
 sole se 'n pentinava

Ab una pinteta d' or—y escarpidor de plata.
Ja 'n passan tres mariners—tots tres l' han saludada.
—Ay Marta si vols venir—si vols veni' ab nosaltres.
—Be prou que hi vindria jo—si portesseu guitarras.
—Guitarras tres ne portém—totas tres enflocadas,
la una enflocada d' or,—l' altra es ab flochs de plata,
l' altra qu' es del or mes fi—sols un cop l' hem sonada,
si tu vens la sonarém—un altre cop encara.
Ja se 'n van bora del mar—ran á ran de la platja.
Ja l' agafan per un bras—l' han posada á la barca.
De tant de saltá' y ballá'—la barca s' es tombada.
De tots ningú n' ha pres mal—sino la gentil Marta.
—Ay, Marta Dèu te perdò!—Dèu t' haja perdonada!
—Quan tos pares ho sabrán—farán tocar campanas

las campanas de la Seu,—las del Rosé' y del Carme.
—No 'm diguéu Deu te perdò-ni 'm feu tocar campanas.
No 'm digueu Deu te perdò—que no sò morta encara.

VARIANTS.

Vers 4.

Ja 'n passan tres galans,—tres galans ne passavan.

Vers 7.

—Guitarras tots tres portém—guarnidas d' or y plata.

NOTA.

 Reparis que 'l vers final soposa que la morta resucita. Es molt comú aquesta especie de maravellòs en las baladas populars. De llegendas del Nort se 'n troban una pila ab un desenllás semblant al de aquesta cansò, y tambè entre las cansons catalanas tenim la de La dida del infant, la de sant Jaume de Galicia, la del compte Garí y alguna altra en que la musa ha tocat aquest ressort pera finir una cansò. Al primer cop d' ull apar que la composiciò que motiva aquesta nota, pert ab aquest vers; mes fixantshi una mica se véu la boniquesa que aixó dòna al cant y la esplicaciò indirecta del argument de tan preciosa balada.