Capítol 27 de les Corts Valencianes (1564)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Capítol 27 de les Corts Valencianes (1564)

de les Corts Valencianes

Les Corts insistiren per què el rei fes signar a l'Inquisidor General i al Papa, un privilegi acordat 27 anys abans, relatiu a la confiscació de béns.


Item, Senyor, com per la Magestat del Emperador Cárlos de gloriosa memoria sia estat otorgat un privilegi als novament convertits, donat en la present vila de Monzó á 14 de Dehembre del any 1533, disponent que en cas que per crim de heregía ó apostasía los bens de alguns de aquells haguessen de esser confiscats, no se applicassen al fisch Real ans fossen adquirits als parents de aquells, lo cual apres fonch declarat é ampliat per Sa Magestat en les Corts del any 1537, en la qual declaracio i ampliacio se supplica á Sa Magestat procuras que lo Reverendissimo Inquisidor general decretás lo contengut en dit privilegi é ampliació de aquell, é que lo Summo Pontifice loás y approbás la concessió feta per Sa Magestat en dit privilegi, é ampliacio é la loació per lo dit Inquisidor general fahedora; lo que plagué á Sa Magestat per sa benignitat otorgarho: empero no se ha obtés fins ara la dita confirmació del Inquisidor general, ne la del Summo Pontifice. Suppliquen perço los dits tres Brazos á Vostra Magestat sia sa mercé que portant á effecte lo que la Magestat del Emperador fonch servit prometre en lo dit capitol del any 1533 se faça, é que sa Magestat se serveixca de donar obra ad promptitut que lo Reverendissimo Inquisidor general lóe, approve é decrete tot lo contengut en dit privilegi é capitol de ampliació; e que axi mateix Sa Sanctedat lóe é conferme la concessió feta per la dita Imperial Magestat en dit privilegi é capitol, é la loació, approbació y decretació per lo dit Inquisidor general fahedora, guardantse en los bens emphiteoticals de aquells lo que per fur es dispost, que la senyoría util sia consolidada ab la directa. Plau á Sa Magestat ques guarden los furs; y en lo que toca al Inquisidor major, procurará que axi se effectúe - D. Bernardus Vice-cancellarius.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)