Capítol 27 de les Corts Valencianes (1564)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Capítol 27 de les Corts Valencianes (1564)
Corts Valencianes
Les Corts insistiren per què el rei fes signar a l'Inquisidor General i al Papa, un privilegi acordat 27 anys abans, relatiu a la confiscació de béns.
 Baixa


Item, Senyor, com per la Magestat del Emperador Cárlos de gloriosa memoria sia estat otorgat un privilegi als novament convertits, donat en la present vila de Monzó á 14 de Dehembre del any 1533, disponent que en cas que per crim de heregía ó apostasía los bens de alguns de aquells haguessen de esser confiscats, no se applicassen al fisch Real ans fossen adquirits als parents de aquells, lo cual apres fonch declarat é ampliat per Sa Magestat en les Corts del any 1537, en la qual declaracio i ampliacio se supplica á Sa Magestat procuras que lo Reverendissimo Inquisidor general decretás lo contengut en dit privilegi é ampliació de aquell, é que lo Summo Pontifice loás y approbás la concessió feta per Sa Magestat en dit privilegi, é ampliacio é la loació per lo dit Inquisidor general fahedora; lo que plagué á Sa Magestat per sa benignitat otorgarho: empero no se ha obtés fins ara la dita confirmació del Inquisidor general, ne la del Summo Pontifice. Suppliquen perço los dits tres Brazos á Vostra Magestat sia sa mercé que portant á effecte lo que la Magestat del Emperador fonch servit prometre en lo dit capitol del any 1533 se faça, é que sa Magestat se serveixca de donar obra ad promptitut que lo Reverendissimo Inquisidor general lóe, approve é decrete tot lo contengut en dit privilegi é capitol de ampliació; e que axi mateix Sa Sanctedat lóe é conferme la concessió feta per la dita Imperial Magestat en dit privilegi é capitol, é la loació, approbació y decretació per lo dit Inquisidor general fahedora, guardantse en los bens emphiteoticals de aquells lo que per fur es dispost, que la senyoría util sia consolidada ab la directa. Plau á Sa Magestat ques guarden los furs; y en lo que toca al Inquisidor major, procurará que axi se effectúe - D. Bernardus Vice-cancellarius.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)