Capítol primer de les Corts Valencianes de Monzó (1552)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Capítol primer de les Corts Valencianes de Monzó (1552)
Corts Valencianes
Passats cinc anys des de les anteriors Corts de 1547, el fur relatiu a la confiscació de béns, continuava sense estar tancat per mancar la signatura de l'Inquisidor General.
 Baixa


Primerament, Señor, á supplicació dels dits tres Brazos en les Corts ultimo loco celebrades per vostra Alteza en lo any mil cinchcents quaranta y set fonch provehit que los furs del regne de Valencia, ab los quales se dispon que la util señoría de qualsevol terra, casa ó heretat en cas de confiscació, per rahó de crim de lesa Magestat, heretgia ó altres, sia consolidada ab la directa, sien guardats é observats: é que vostra Alteza per major firmitat de la observació de aquells, manaria provehir ab lo Reverendissim Inquisidor general é Comissari apostolich, que fermás en lo dit fur; é que feta conclusió, se scriurien lletres é provisions necessaries als Inquisidors de la heretica pravitat del dit regne de Valencia, é al jutge dels bens confiscats é receptor de aquells, pera que ab tot effecte guarden é observen los dits furs. E com fins á huy no se haje donat é pres lo dit assento ab lo dit Reverendissim Inquisidor general, ne sien scrites les dites lletres, conforme á la decretació Real feta al peu del dit fur. - Perço los dits tres Brazos suppliquen sia mercé de vostra Alteza per execució de dita decretació manar é donar obra ab tot effecte ques prenga lo dit assento ab lo dit Reverendissimo Inquisidor general, y se scriguen les dites lletres segons que per los dits tres Brazos fonch supplicat, y per vostra Alteza provehit y decretat. - Plau a Sa Alteza.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)