Vés al contingut

Carta de Jaume II al Rei de Tunis (Barcelona, 1 de maig de 1323)

De Viquitexts
Carta de Jaume II al Rei de Tunis (Barcelona, 1 de maig de 1323)
Jaume II d'Aragó


De Nos en Jacme, per la gracia de Deu, rei d'Arago, de Valencia, de Sardenya, è de Corcega, è Compte de Barchelona, è de la santa Esgleya de Roma Senyaler, Almirayl, è Capitain-general: al molt noble, à molt honrat Miralmomeni Albubace, rey de Tuniç è de Bugia, fill del Mir Abuzecri: salut, axi com a rey per qui volriem honor è bonaventura.

Rey: fem Vos saber que vench devant Nos Lalhayg Bumaruan Abdulmalich, lo qual ensemps ab Zayt Abenmahomat Alenzari tramés a la nostra presencia lo noble Abuabdella Mahomat, Alfaqui vostre en Bugéa, è Nos reehem lo agradablement per honor vostre; et presenta a Nos una Carta vostra, la qual vos aviets tramesa al dit Alfaqui, que la envias a Nos; e encara nos presenta una letra de part del dit Alfaqui. Per la qual vostra letra entesém en qual manera era vostra voluntat que pau è amor fos tractada entre Nos è Vos per lo dit Alfaqui, è que ço qu'el dit Alfaqui ligaria o fermaria que seria axi com si Vos ho aguessets feyt personalment.

Hon, Rey, nos entés complidament tot ço que en la dita letra vostra era contengut, è ço quens tramés a dir lo dit Alfaqui de part vostra ab la dita letra sua, è encara ço qu'el dit Missatge seu Nos dix de paraula sobre aço: veents è conexents la bona voluntat que Vos havets de haver amistat ab Nos, è pensans encara en qual manera entre les Cases d'Aragó è de Tuniç è de Bugéa, ha estat antigament è sera, Deu volent, d'aqui a vant pau è bona amor, è covinençes d'amistat; ha plagut a Nos de donar loch a la dita pau, confiants que Vos la farets tenir è guardar be è complidament per la vostre part, ens complirets ço que s'y pertany. E Nos ay tambe la complirém è la guardarém per la nostra part; laqual pau es estada davant Nos ordonada de voluntat è consentiment del dit Missatge, segons que en les cartas d'aquen fetes (las quals trametém a Vos per lo feel è amat familiar nostre, Conseyler è Jutge de la nostra Cort, en Lorenç Cima, Missatge nostre, lo qual os trametém per aço enformat plenerament de nostra voluntar) ¿?rgament veurets esser contengut: è al dit Missatge nostre podets creure fermament de tot ço queus dira de part nostre sobre les coses damunt dites. Dada en Barchelona lo primer Dia de maig del any de nostre Senyor mil trescents vint è tres. - Bernardus de Aversone, mandato Regio.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)